Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2011

గాయత్రి మంత్రము

gayatri mantram in telugu with meaning

gayatri mantram in telugu with meaning

”ఓం భూర్బువస్సువః – తత్సవితుర్వ రేణ్యం
భర్గోదేవస్య ధీమహి – ధీయో యోనః ప్రచోదయాత్‌!”

గాయత్రికి మూడు పేర్లు. అవి గాయత్రి, సావిత్రి, సరస్వతి. ఇంద్రియములకు నాయకత్వం   వహించునది గాయత్రి, సత్యమును పోషించునది సావిత్రి, వాగ్ధేవతా స్వరూపిణి సరస్వతి. అనగా హృదయము, వాక్కు, క్రియ… ఈ త్రికరణ శుద్ధి గావింఛునదే గాయత్రి మంత్రము. సకల వేదముల సారము ఈ గాయత్రి మంత్రము. ఈమెకు తొమ్మిది వర్ణనలున్నాయి.

1) ఓం 2) భూః 3) భువః 4) సువః 5) తత్‌ 6) సవితుర్‌ 7) వరేణ్యం 8) భర్గో 9) దేవస్య

ప్రతిపదార్ధం :

ఓం     :     ప్రణవనాదం  
భూః    :    భూలోకం, పదార్ధముల చేరిక, దేహము, హృదయం, మెటీరియలైజేషన్‌
భూవః    :    రువర్లోకం, ప్రాణశక్తి, వైబ్రేషన్‌
సువః    :    స్వర్గలోకం, ప్రజ్ఞానము, రేడియేషన్‌   ఈ మూడు లోకములు మన శరీరములోనే వున్నవి.
తత్‌     :    ఆ
సవితుర్‌     :    సమస్త జగత్తును
వరేణ్యం     :    వరింపదగిన
భర్గో    :    అజ్ఞానాంధకారమును తొలగించునట్టి
దేవస్య     :    స్వయం ప్రకాశ స్వరపమైన బ్రహ్మను
ధీమహి     :    ధ్యానించుచున్నాను
ధీయోయోనః ప్రచోదయాత్‌ : ప్రార్ధించుచున్నాను
కనుక వర్ణన, ధ్యానము, ప్రార్ధన – ఈ మూడు ఒక్క గాయత్రీ మంత్రములోనే లీనమై ఉన్నవి.  

Advertisements

Read Full Post »

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమ్‌

శుక్లాంబర ధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్‌|
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్‌ సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే||     1
యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్‌|
విఘ్నం నిఘ్నన్తి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే||     2
వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్ర మకల్మషం|
పరాశరాత్మజం వన్దే శుకతాతం తపోనిధిమ్‌||     3
వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే|
సమోవై బ్రహ్మనిధయే వాశిష్ఠాయ నమోనమః||     4
అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే|
సదైకరూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే||     5
యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మసంసార బంధనాత్‌|
విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే||     6
ఓం నమోవిష్ణవే ప్రభ విష్ణవే

శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ –
శ్రుత్వాధర్మా నశేషేణ పావనాని చ సర్వశః|
యుధిష్ఠిరః శాన్తనవం పునరే వాభ్యభాషత.     7

యుధిష్టిర ఉవాచ –
కిమేకం దైవతం లోకే కింవా ప్యేకం పరాయణమ్‌|
స్తువంతః కం కమర్చన్తః ప్రాప్నుయు ర్మానవాశ్శుభమ్‌||    8
కోధర్మః స్సర్వధర్మాణాం భవతః పరమోమతః|
కింజప న్ముచ్యతే జంతు ర్జన్మసంసార బంధనాత్‌||     9

శ్రీ భీష్మ ఉవాచ –
జగత్‌ ప్రభుం దేవదేవ మనంతం పురుషోత్తమమ్‌|
స్తువ న్నామసహస్రేణ పురుషః స్సతతోత్థితః||     10
తమేవ చా   ర్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుషమవ్యయమ్‌|
ధ్యాయన్‌ స్తువ న్నమస్యంశ్చ యజమాన స్తమేవచ||     11
అనాదినిధనం విష్ణుం సర్వలోక మహేశ్వరమ్‌|
లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వదఃఖాతిగో భవేత్‌||     12
బ్రహ్మణం సర్వధర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తివర్ధనమ్‌|
లోకనాధం మహద్భూతం సర్వభూతభవోద్భవమ్‌.     13
ఏష మే సర్వధర్మాణాం ధర్మో ధికతమో మతః||
యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవై రర్చే న్నరః స్సదా||     14
పరమం యో మహత్తేజః పరమం యో మహత్తపః|
పరమం యో మహద్బ్రహ్మ పరమం యంః పరాయణమ్‌||     15
పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగళానాం చ మంగళమ్‌|
దైవతం దేవతనాం చ భూతానాం యో వ్యయః పితా||     16
యతః స్సర్వాణి భూతాని భవన్త్యాదియుగాగమే|
యస్మింశ్చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే||     17
తస్య లోకప్రదానాస్య జగన్నాథస్య భూపతే|
విష్ణోర్నా మసహస్రం మే శృణు పాపభయాపహమ్‌||     18
యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః|
ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే||     19
ఋషి ర్నామ్నాంసహస్య్ర వేదవ్యాసో మహామునిః|
ఛందో నుష్టుప్‌ తథా దేవో భగవాన్‌ దేవకీసుతః||     20
అమృతాంశూద్భవో బీజం శక్తి ర్దేవకినందనః|
త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్థే వినియుజ్యతే||     21
విష్ణుంజిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరమ్‌|
అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమమ్‌||     22

అథపూర్వన్యాసః –
అస్యశ్రీ విష్ణోర్దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీ వేదవ్యాసో భగవాన్‌ ఋషిః, అనుష్టుప్‌ ఛందః, శ్రీ మహా విష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతా అమృతాంశూద్భవో బాను రితి బీజమ్‌, దేవకీ నందనః స్రష్టేతి శక్తిః, ఉద్భవః క్షోభణో దేవ ఇతి పరమోమంత్రః  శంఖభృన్నందకీ చక్రీతి కీలకమ్‌, శార్‌జ్గాధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రమ్‌, రథాంగపాణి రక్షోభ్య ఇతి నేత్రమ్‌, త్రిసామా సామగః సామేతి కవచమ్‌, ఆనందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః, ఋతుః సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్భంధః, శ్రీ విశ్వరూప ఇతి ధ్యానమ్‌, శ్రీమహావిష్ణు కైంకర్యరూపే సహస్రనామజపే వినియోగః.  

ధ్యానమ్‌
క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్‌సైకతే మౌక్తికానాం
మాలాక్లుప్తాసనస్థః స్ఫటికమణినిభై ర్మౌక్తికై ర్మండితాంగః|
శుభ్రైరభ్రైరదభ్రై రుపరివిరచితై ర్ముక్త పీయూషవర్షైః
ఆనన్దీ నః పునీయాదరినలిన గదా శజ్ఖ పాణి ర్ముకుందః||         1

భూః పాదౌ యస్య నాభి ర్వియ దసు రనిల శ్చంద్రసూర్యౌ చ నేత్రే
కర్ణా వాసా శ్శిరోద్యౌర్ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయమబ్ధి
అంతస్ధం యస్య విశ్వం సురనరఖగగో భోగిగంధర్వదైత్వైః
చిత్రం రంనమ్యతే తం త్రిభువనవపుషం విష్ణుమీశం నమామి||         2
ఓం నమోభగవతే వాసుదేవాహ
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగమ్‌,  
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమ్‌||             3

నమః సమస్త భూతనామ్‌ ఆది భూతమ భూభృతే
అవేక రూపరూపాయ విష్ణవే ప్రభనిష్ణువే||

మేఘశ్యామంపీతకౌశేయవాసం   
శ్రీవత్సాంకం కౌస్తుభోద్భాసితాంగమ్‌,
పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం
విష్ణుం వందే సర్వలోకైకనాథమ్‌                     4

సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం
సపీతవస్త్రం సరసీరు హేక్షణమ్‌
సహారవక్షస్ధలశోభి కౌస్తుభం
నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్‌||                 5

ఛాయాయాం పారిజాతస్య హేమ సింహాసనోపరి,
ఆసీనం మంబుథ్యామ మాయతాక్షం మలంకృతమ్‌             6
చంద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాంకితవక్షసమ్‌,
రుక్మిణీసత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే                 7

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమ్‌
హరిః ఓమ్‌  

ఓం విశ్వం విష్ణుర్‌ వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః
భూతకృ ద్భూతభృ ద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః    1
పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమా గతిః
అవ్యయః పురుషః స్సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞో    క్షర ఏవ చ    2    
యోగో యోగవిదాం నేతా ప్రధానపురుషేశ్వరః
నారసింహవపు శ్ర్శీమాన్‌ కేశవః పురుషోత్తమః    3
సర్వ శ్శర్వ శ్శివ స్థాణు ర్భూతాది ర్నిధి రవ్యయః
సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభు రీశ్వరః     4
స్వయమ్భూ శమ్భు రాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహాస్వనః
అనాదినిధనో ధాతా విధాతా ధాతు రుత్తమః     5
అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభో మరప్రభుః
విశ్మకర్మా మనుస్త్వష్ఠా స్ధవిష్ఠః స్ధవిరో ధ్రువః     6
అగ్రాహ్యా శ్శాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్ధనః
ప్రభూత స్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మంగళం పరమ్‌     7
ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః
హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః     8
ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేథావీ విక్రమః క్రమః
అనుత్తమో ధురాధర్షః కృతజ్ఞ కృతి రాత్మవాన్‌     9
సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః
అహః సంవత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః     10
అజః సర్వేశ్వరః సిద్దః సిద్దిః సర్వాది రచ్యుతః
వృషాకపి రమేయాత్మా సర్వయోగవినిస్సృతః     11
వసు ర్వసుమనాః సత్యః సమాత్మా సమ్మితః సమః
అమోఘః పుండరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః    12
రుద్రో బహుశిరా బభ్రుః విశ్వయోనిః శుచిశ్రవాః
అమృతః శాశ్వతస్థాణుర్‌ వరారోహో మహాతపాః     13
సర్వగః సర్వవిద్భానుః విష్వక్సేనో జనార్ధనః
వేదో వేదవిదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్కవిః     14
లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః
చతురాత్మా చతుర్వూహః చతుర్ధంష్ట్ర శ్చతుర్భుజః     15
భ్రాజిష్ణు ర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణు ర్జగదాదిజః,
అనఘోవిజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః     16
ఉపేంద్రో వామనః ప్రాంశు రమోఘః శుచిరూర్జితః
అతీంద్రః సంగ్రహః సర్గోధృతాత్మా నియమో యమః     17
వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః
అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః     18
మహాబుద్ది ర్మహావీర్యో మహాశక్తి ర్మహాద్యుతిః
అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్‌ అమేయాత్మా మహాద్రిధృక్‌     19
మహేష్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాసః సతాం గతిః,
అనిరుద్ధ సురానందో గోవిందో గోవిదాం పతిః     20
మరీచి ర్దమనో హంసః సుపర్ణో భుజగోత్తమః
హిరణ్యనాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః     21
అమృత్యుః సర్వదృక్‌ సింహః సంధాతా సంధిమాన్‌ స్థిరః,
అజోదుర్మర్షణః శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా.     22
గురుర్‌ గురుతమో ధామసత్యః సత్యపరాక్రమః    
నిమిషో నిమిషః స్రగ్వీ వాచస్పతి రుదారధీః     23
అగ్రణీ ర్గ్రామణీః శ్రీమాన్‌ న్యాయో నేతా సమీరణః,
సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్‌.     24
అవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృతః సంప్రమర్దనః
అహః సంవర్తకో వహ్నిః అనిలో ధరణీధరః    25
సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వధృగ్విశ్వభుగ్విభుః
సత్కర్తా సత్కృతః సాధుః జహ్నుర్నారాయణో నరః    26
అసంఖ్యేయో ప్రమేయాత్మా విశిష్టః శిష్టకృచ్ఛుచిః
సిద్దార్ధః సిద్ధ సంకల్పః సిద్దిదః సిద్ధిసాధనః     27
వృషాహీ వృషభో విష్ణుః వృషపర్వా వృషోదరః,
వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్త శ్రుతిసాగరః     28
సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేంద్రో వసుదో వసుః,
నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః     29
ఓజస్తేజోద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః
ఋద్ధః స్పష్టాక్షరో మంత్ర శ్చంద్రాంశు ర్భాస్కరద్యుతిః     30        
అమృతాంశూద్భవో భానుః శశిబిందుః సురేశ్వరః
ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మపరాక్రమః     31
భూతభవ్యభవన్నాథః పవనః పావనో నలః,
కామహా కామకృత్‌ కాంతః కామః కామప్రదః ప్రభుః.     32
యుగాదికృదుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః,
అదృశ్యో వ్యక్తరూపశ్చ సహస్రజి దనంతజిత్‌.     33
ఇష్టో విశిష్టః శిష్టేష్టః శిఖండీ నహుషో వృషః
క్రోధహా క్రోధకృత్‌కర్తా విశ్వబాహు ర్మహీధరః     34
అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః
అపాం నిధి రధిష్ఠాన మప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః     35
స్కందః స్కందధరో ధుర్యో వరదో వాయువాహనః
వాసుదేవో బృహద్భాను రాదిదేవః పురందరః    36
అశోక స్తారణ స్తారః శూరః శౌరి ర్జనేశ్వరః,
అనుకూలః శతావర్తః పద్మీ పద్మ నిభేక్షణః    37
పద్మనాభో రవిందాక్షః పద్మగర్భః శరీరభృత్‌
మహర్ధి రృద్ధో వృద్దాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః     38
అతులః శరభో భీమః సమయజ్ఞో హవిర్హరిః
సర్వలక్షణలక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్‌ సమితింజయః     39
విక్షరో రోహితో మార్గో హేతు ర్దామోదరః సహః,
మహీధరో మహాభాగో వేగవానమితాశనః     40
ఉధ్భవః క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః,
కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః     41
వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః,
పరర్ధిః పరమస్పష్ట స్తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః    42
రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయో నయః
వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో ధర్మో ధర్మ విదుత్తమః     43
వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః
హిరణ్య గర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోక్షజః     44
ఋతుః సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః,
ఉగ్రః సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణః     45
విస్తారః స్థావరః స్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయమ్‌,
అర్థో నర్ధో మహాకోశో మహాభోగో మహాధనః,     46
అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠో భూర్ధర్మయూపో మహామఖః,
నక్షత్రనేమి ర్నక్షత్రీ క్షమః క్షామః సమీహనః     47
యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతుః సత్రం సతాం గతిః,
సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమమ్‌     48
సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మ సుఘోషః సుఖదః సుహృత్‌,
మనోహరో జితక్రోధో వీరబాహు ర్విదారణః    49
స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్‌,
వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః    50
ధర్మగుబ్ధర్మకృద్ధర్మీ సదసత్‌ క్షరమక్షరమ్‌,
అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశు ర్విధాతా కృతలక్షణః     51
గభస్తినేమిః సత్త్వస్థః సింహో భూతమహేశ్వరః,
ఆదిదేవో మహాదేవో దేవోశో దేవభృద్గురుః     52
ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః
శరీరభూతభృద్భోక్తా కపీంద్రో భూరిదక్షిణః    53
సోమపో మృతపః సోమః పురుజిత్‌ పురుసత్తమః
వినయో జయః సత్యసంధో దాశార్హః సాత్వతాం పతిః,     54
జీవో వినయితా సాక్షీ ముకుందో మితవిక్రమః
అంభోనిధి రనంతాత్మా మహోదధిశయో  న్తకః     55
అజో మహార్హః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః
ఆనందో నందనో నందః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః     56
మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతజ్ఞో మేదినీపతిః,
త్రిపద స్త్రిథాధ్యక్షో మహాశృంగః కృతాన్తకృత్‌.     57
మహావరాహో గోవిందః సుషేణః కనకాంగదీ,
గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్త శ్చక్రగదాధరః     58
వేధాః స్వాంగో జితః కృష్ణో దృఢః సంకర్షణో చ్యుతః,
వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః     59
భగవాన్‌ భగహా నందీ వనమాలీ హలాయుధః
ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్ణు ర్గతిసత్త    60
సుధన్వా ఖండపరశు ర్దారుణో ద్రవిణప్రదః,
దివిస్పృక్‌ సర్వదృగ్వ్యాసో వాచస్పతిరయోనిజః    61
త్రిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్‌,
సన్న్యాసకృత్‌ శమః శాంతో నిష్ఠా శాంతిః పరాయణమ్‌     62
శుభాంగః శాంతిదః స్రష్టా కుముదః కువలేశయః,
గోహితో గోపతి ర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః     63
అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః
శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాం వరః     64
శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః,
శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః శ్రీమాన్‌లోకత్రయాశ్రయః     65
స్వక్షః స్వంగః శతానందో నందిర్జ్యోతిర్గణేశ్వరః,
విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తి శ్ఛిన్నసంశయః     66
ఉదీర్ణ సర్వతశ్చకక్షు రనీశః శాశ్వతస్థిరః,
భూశయో భూషణో భూతి ర్విశోకః శోకనాశనః     67
అర్చిష్మానర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనః,
అనిరుద్ధో ప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నో మితవిక్రమః    68
కాలనేమినిహా వీరః శౌరిః శూరజనేశ్వరః,
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః     69
కామదేవః కామపాలః కామీ కాన్త కృతాగమః,     
అనిర్దేశ్యవపు ర్విష్ణు ర్వీరో నంతో ధనంజయ,     70
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృత్‌ బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః,
బ్రహ్మవిద్బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రహ్మణప్రియః     71
మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః,
మహాక్రతు ర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః     72
స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోత్రం స్తుతిః స్తోతా రణప్రియః  
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తి రనామయః     73
మనోజవ స్తీర్ధకరో వసురేతా వసుప్రదః
వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్వసుమనా హవిః    74
సద్గతిః సత్కృతిః సత్తా సద్భూతిః సత్పరాయణః,
శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాసః సుయామునః     75
భూతావాసో వాసుదేవః సర్వాసునిలయో నలః
దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరో థాపరాజితః     76
విశ్వమూర్తిర్మహామూర్తిః దీప్తమూర్తి రమూర్తిమాన్‌,
అనేక మూర్తి రవ్యక్తః శతమూర్తి శ్శతాననః     77
ఏకోనైకః సవః కః కిం యత్తత్పదమనుత్తమమ్‌,
లోకబంధు ర్లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః     78
సువర్ణవర్ణో హేమాంగో వరాంగశ్చందనాంగదీ,
వీరహా విషమః శూన్యో ఘృతాశీ రచల శ్చలః     79
అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకధృక్‌,
సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేథా ధరాధరః     80
తేజోవృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైకశృంగో గదాగ్రజః     81
చతుర్మూర్తి శ్చతుర్బాహు శ్చతుర్వ్యూహ శ్చతుర్గతిః
చతురాత్మా చతుర్భావ శ్చతుర్వేదవి దేకపాత్‌.     82
సమావర్తో నివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా.     83
శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుస్తంతువర్ధనః,
ఇంద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః     84
ఉద్భవః సుందరః సుందో రత్ననాభః సులోచనః  
అర్కో వాజసనః శృంగీ జయంతః సర్వవిజ్జయీ.     85
సువర్ణబిందు రక్షోభ్యః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః,
మహాహ్రదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః     86
కుముదః కుందరః కుందః పర్జన్యః పావనో నిలః,
అమృతాశో మృతవపుః సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః     87
సులభః సువ్రతః సిద్ధః శత్రుజిత్‌ శత్రుతాపనః
న్యగ్రోధోదుంబరో శ్వత్థ్ధః చాణూరాంధ్రనిషూదనః    88
సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః సప్తైధాః సప్తవాహనః
అమూర్తిరనఘో చింత్యో భయకృద్భయనాశనః     89
అణుర్బృహత్‌ కృశః స్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్‌,
అధృతః స్వధృతః స్వాస్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్దనః    90
భారభృత్‌ కథితో యోగీ యోగీశః సర్వకామదః
ఆశ్రమః శ్రమణః క్షామః సుపర్ణో వాయువాహనః     91
ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయితా దమః
అపరాజితః సర్వసహో నియంతా నియమో యమః    92
సత్వవాన్‌ సాత్త్వికః సత్యః సత్యధర్మపరాయణః
అభిప్రాయః ప్రియార్హో ర్హః ప్రియకృత్‌ ప్రీతివర్ధనః     93
విహాయసగతి ర్జ్యోతిః సురుచిర్‌ హుతభుగ్విభుః
రవిర్విరోచనః సూర్యః సవితా రవిలోచనః     94
అనంతో హుతభుగ్భోక్తా సుఖదో నైకజో గ్రజః
అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ లోకధిష్ఠాన మద్భుతః    95
సనాత్సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః
స్వస్తిదః స్వస్తికృత్‌ స్వస్తి స్వస్తిభుక్‌ స్వస్తిదక్షిణః    96
అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జితశాసనః
శబ్దాతిగః శబ్దసహః శిశిరః శర్వరీకరః     97
అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాం వరః
విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః    98
ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుఃస్వుప్ననాశనః,
వీరహా రక్షణః సంతో జీవనః పర్యవస్థితః    99
అనంతరూపో నంతశ్రీ ర్జితమన్యు ర్భయాపహః
చతురస్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః     100
అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాంగదః
జననో జనజన్మాదిర్‌ భీమో భీమపరాక్రమః     101
ఆధారనిలయో ధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః
ఊర్ధ్వగః సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః    102
ప్రమాణం ప్రాణ నిలయః ప్రాణభృత్‌ ప్రాణజీవనః
తత్త్వం తత్త్వవిదేకాత్మా జన్మమృత్యుజరాతిగః    103
భూర్భువస్స్వస్తరు స్తారః సవితా ప్రపితామహః
యజ్ఞో యజ్ఞపతి ర్యజ్వా యజ్ఞాంఘో యజ్ఞవాహనః     104
యజ్ఞభృద్యజ్ఞకృదజ్ఞీ యజ్ఞకృద్‌ యజ్ఞీ యజ్ఞబుగ్య యజ్ఞసాధనః,
యజ్ఞాంతకృద్యజ్ఞగుహ్యమ్‌ అన్నమన్నాద ఏవ చ     105
ఆత్మయోనిః స్వయంజాతో వైఖానః సామగాయనః,
దేవకీనందనః స్రష్టా క్షితీశః పాపనాశనః     106
శంఖభృన్నందకీ చక్రీ శార్‌ఙ్గధన్వా గదాధరః
రథాంగపాణి రక్షోభ్యః సర్వప్రహరణాయుధః     107

శ్రీ సర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి
వనమాలీ గదీ శార్‌జ్గీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ     
శ్రీమాన్నారాయణో విష్నుర్వాసుదేవో భిక్షరతు.     108

ఉత్తరి పీఠిక (ఫలశ్రుతి)
ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః,
నామ్నాం సహస్రం దివ్యానా మశేషేణ ప్రకీర్తితమ్‌.     1
య ఇదం శౄణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తియేత్‌,
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్‌ కించిత్‌ సో  ముత్రేహ చ మానవః    2
వేదాంతగో బ్రహ్మణః స్యాత్‌ క్షత్రియో విజయీ భవేత్‌,
వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాత్‌ శూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్‌.     3
ధర్మార్ధీ ప్రప్నుయా ద్ధర్మ మర్ధార్దీ చార్ధ మాపున్నయాత్‌,
కామానవాప్నుయాత్‌ కామీ ప్రజార్ధీ ప్రాప్నుయాత్‌ ప్రజామ్‌ః    4
భక్తిమాన్‌ః సదోత్థాయ శుచి స్తద్గతమానసః,
సహస్స్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేతత్‌ ప్రకీర్తయేత్‌    5
యశః ప్రాప్నోతి విపులం యాతి ప్రధాన్యమేవ చ,
అచలాం శ్రియ మాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నో త్యనుత్తమమ్‌     6
న భయం క్వచి దాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి,
భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్‌ బలరూపగుణాన్వితః    7
రోగార్తో ముచ్యతే రోగాత్‌ బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్‌,
భయాన్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః    8
దుర్గా ణ్యతితర త్యాశు పురుషః పురుషోత్తమమ్‌,
స్తువన్‌ నామసహస్రేణ నిత్యం భక్తి సమన్వితః,     9
వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవపరాయణః,
సర్వపాపవిశుద్ధాత్మ యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్‌.     10
న వాసుదేవభక్తానామ్‌ అశుభం విద్యతే క్వచిత్‌,
జన్మమృత్యుజరావ్యాధిభయం నైవోపజాయతే.     11
ఇమంత స్తవ మధీయానః శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః,
యుజ్యేతాత్మా సుఖక్షాంతి శ్రీధృతిస్మృతికీర్థిభిః    12
న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభా మతిః,
భవంతి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే.     13
ద్యౌః సచంద్రార్క నక్షత్రా ఖం దిశో భూర్మహోదధిః
వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధౄతాని మహాత్మనః     14
ససురాసురగంధర్వం సయక్షోరగరాక్షసమ్‌,
జగద్వశే వర్తతేదం కృష్ణస్య సచరాచరమ్‌.     15
ఇంద్రియాణి మనో బుధ్దిః సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః,
వాసుదేవాత్మకాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏచ చ.     16
సర్వాగమానా మాచారః ప్రథమం పరికల్ప్యతే,
ఆచార ప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభు రచ్యుతః     17
ఋషయః పితరో దేవా మహాభూతాని ధాతవః,
జంగమాజంగమం చేదం జగ న్నారాయణోద్భవమ్‌.     18
యోగో జ్ఞానం తథా సాంఖ్యం విద్యాః శిల్పాదికర్మచ,
వేదాః శాస్త్రాణి విజ్ఞాన మేతత్స సర్వం జనార్ధనాత్‌.     19
ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం పృథగ్భూతాన్యనేకశః,
త్రీల్లోకా వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగవ్యయః     20
ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణో ర్వ్యాసేన కీర్తితమ్‌,
పఠేద్య ఇచ్ఛేత్‌ పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని చ.     21
విశ్వేశ్వర మజం దేవం జగతః ప్రభురవ్యయమ్‌,
భుజన్తి యే పుష్కరాక్షం నతే యాంతి పరాభవమ్‌.     22
సతేమాంతి …కాభవమ్‌ ఓం గరుః ఇత

అర్జున ఉవాచ :
పద్మపత్ర విశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ,
భక్తానా మనురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన     23

శ్రీ భగవాన్‌ ఉవాచ :
యో మాం నామసహస్రేణ స్తోతు మిచ్ఛతి పాండవ,
సో హ మేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః.     24
    స్తుత ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి  

వ్యాస ఉవాచ :
వాసనాద్వాసుదేవస్య వాసితం భువనత్రయమ్‌
సర్వభూతనివాసో సి వాసుదేవ నమో స్తుతే.    25         
    శ్రీ వాసుదేవ నమో స్తుత ఓం నమ ఇతి.

పార్వతువాచ :
కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామసహక్రమ్‌,
పఠ్యతే పండితై ర్నిత్యం శ్రోతు మిచ్ఛా మ్యహం ప్రభో.    26

ఈశ్వర ఉవాచ :
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే,
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే.     27
    శ్రీరామనామవరానన ఓం నమ ఇతి.

బ్రహ్మోవాచ :
నమో స్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే
సహస్రపాదాక్షిశిరోరుబాహవే,
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే
సహస్ర కోటియుగధారిణే నమః సహస్రకోటి యుగ
ధారిణే నమ ఓంనమితి     28

సంజయ ఉవాచ :
యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్ధో ధనుర్ధరః,
తత్ర శ్రీ ర్విజయో భూతిర్‌ ధ్రవా నీతి ర్మతి ర్మమ.     29

శ్రీభగవాన్‌ ఉవాచ :
అనన్యా శ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే,
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్‌.    30
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతామ్‌,
ధర్మసంస్ధాపనార్ధాయ సంభవామి యుగే యుగే.     31

ఆర్తా విషణ్ణాః శిథిలాశ్చ భీతాః
    ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః,
సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం
    విముక్తదుఃఖాః సుఖినో భవంతి.     32
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
    బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్‌,
కరోమి యద్యత్‌ సకలం పరస్మై
    నారాయణాయేతి సమర్పయామి.     33.
ఓం శ్రీ మన్నా రామణమేతి సమర్పయామి

ఇతి శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్రికాయాం
సంహితాయాం వైయాసిక్యామానుశాసనికపర్వణి
మోక్ష .. శ్రీభీష్మయుధిష్టర సంవాదే శ్రీ విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రం

సంపూర్ణం
ఓం తత సత్‌

– ముగింపు –

Read Full Post »

శ్రీ వేంకటేశ్వర గోవింద వ్రత మాల

Govinda Vrathamal

Govinda

వేంకటాద్రిసమం స్ధానం బ్రహ్మాణ్ణే నాస్తి కించన|
వేంకటేశనమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి||

శ్రీవేంకటాచలంతో సమానమైౖనక్షేత్రం ఈ బ్రహ్మాండంలో మరొకటి లేదు. శ్రీవేంకటేశ్వరునితో సమానమైన దేవుడు ఇంతవరకూ లేడు, ఇకముందు ఉండబోడు.

మానవులు ఎన్నో కోర్కెలతో ఉంటారు. కోర్కెలు తీరాలంటే దైవాన్నిభజించాలి. అయితే కలియుగంలో శ్రీ”వేంకటేశ్వరుడొక్కడే ఆరాధ్యదైవం.అందుకే ”కలౌవేంకట నాయకః” అనిచెప్పారు. అభీష్ట సిద్ధికొఱకు శ్రీవేంకటాచల యాత్ర ఒకటే పరమ ఉపాయమని ఆదిత్య పురాణం పేర్కొంటున్నది. శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామిని ఉద్దేశించి చేసే యాత్ర ఇహలోకంలోను, పరలోకంలోనూ అభీష్టాలను ప్రసాదిస్తుంది. దీనికి మరొక ఉపాయం లేదు. లక్ష్మీపతి దయాసముద్రుడు. ఆయన బ్రహ్మాదులకు కూడా వరమిచ్చే”ాడు. తిరుపతి యాత్రా విషయంలో సందేహంతగదు. భక్తితో త్వరగా యాత్రచేసి తరించాలి. శ్రీవేంకటేశ్వరుడు సకల దేవతా స్వరూపుడు. భగవదారాధనలో నామ సంకీర్తన చాలా ప్రధానమైనది. నామ సంకీర్తనతో కలియుగంలో సులభంగా తరించవచ్చు అని కలిసంతరణోపనిషత్తు ప్రభోదిస్తున్నది సమస్త పాపాలను పోగొట్టి దుఃఖం తొలగించగలది భగవన్నామమొక్కటే అని భాగవతం చెబుతున్నది.

భగవంతునికి ఎన్నో నామాలున్నాయి. ఆయనవేయినామాల విష్ణుదేవడు  కదా! అయినా గోవిందనామం చాలా ప్రశస్తమయినది. తిరుపతి యాత్రికులు శ్రీ వేంకటేశ్వరసామిని గోవిందనామంతోనే ఎక్కువగా కీర్తిస్తారు. గోశబ్దానికి అనేక అర్దాలున్నాయి. అందువల్ల గోవిందుడు అంటే వేదవాణిని పొందేవాడని, వేదప్రతిపాద్యుడనీ, గోవులను కాపాడేవాడని ఇలా ఎన్నో అర్ధాలు చెప్పవచ్చు. అందుచేత గోవిందనామాంకితమైన మాలను ధరించి శ్రీవేంకటేశ్వరవ్రతం ఆచరించే సంప్రదాయం ఏర్పడింది. ‘మాం లాతీతి మాలా’ అనే నిర్వచనాన్ని అనుసరించి ‘మాల’ అనే శబ్దానికి లక్ష్మిని కల్గించేది అని అర్ధం. అంటేఅశుభాలనుతొలగించి సకల సంపదలను కల్గించేది మాల.

శ్రీవేంకటేశ్వర వ్రతమాల వేయు విధానము

”ఓం శ్రీవేంకటేశ్వర పరబ్రహ్మణే నమః  ఓం శ్రీ గోవింద పరబ్రహ్మణే నమః ఓం శ్రీ నారాయణ పరబ్రహ్మణే నమః ఓం శ్రీ     ్టాసుదేవ పరబ్రహ్మణే నమః ”
భక్తులారా!
అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కలియుగ వైకుంఠవాసుడు అడుగడుగు దండాలవాడు, ఆపద్భాంధవుడు తిరుమల మందిర సుందరుడు  అయిన శ్రీవేంకటరమణస్వామివారి గోవిందమాల వ్రతమును ఆచరించి  పరమాత్మ అనుగ్రహమునకు పాత్రులుకండి.

ముడుపు

ఎవ్వరైతే దీక్షాధారణ ఛేయదలచారోదారు శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామికి ముడుపు కట్టి దీక్షను ప్రారంభిస్తే ఎలాంటి ఆటంకాలు రాకుండా ఆదేవదేవుడు కాపాడగలడు.
కావలసిన వస్తువులు :  అరచేయి వెడల్పు ఉన్న తెల్లని లేదా పసుపు వస్త్రము ఒక మీటరు. 7 రూపాయి బిళ్ళలు + 7 పావలా బిళ్ళలు.
తెల్లని వస్త్రమైతే దానికి పసుపు అద్ది ఆరబెట్టి బాగా ఆరిన తరువాత దీక్షకు కూర్చొని, మొదట మాలను క్రింద చెప్పిన విధంగా శుభ్రపరచుకొని ధూపదీప పూజా కార్యక్రమాలొనర్చి సిద్దపరచుకొనవలయును.తరువాత పసుపు వస్త్రమునుతీసికొని ఎడమఅరచేతిలో వుంచుకొని అందులో రూపాయి పావలా వుంచి శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి సకలాభీష్టసిద్ధి మంత్రమును జపిస్తూ ఒక ముడి”వేయవలెను.అలాగే కొంత స్ధలమిచ్ఛి రెండవ ముడి వేయవలెను.ఇందొక జాగ్రర్త వహించవలెను.రెండవ ముడి వేసేటప్పడు ఇదివరకువేసిన ముడిని ఎట్టి పరిస్ధితుల్లోనూ దాటించి ముడివేయరాదు. ఖాళీగా వున్న వస్త్రమునే త్రిప్పుతూ ముడివేయవలెను. ముడుపు కట్టే సమయములో ఎవ్వరితోను మాట్లాడరాదు. స్వామి అభీష్ట సిద్ధిమంత్రమును జపిస్తూ ఏడు ముడుపులు కట్టవలయును. ఈ ముడుపు కార్యక్రమము అయిన తర్వాత పూజా కార్యక్రమము కావించి మాలధారణ చేయవలెను.

మాలను పవిత్రము చేయు విధానము

1. ఆవు పంచితము 2. ఆవు పాలు 3. ఆవుపెరుగు 4.  ఆవు నెయ్యి, 5. తేనె 6. గంధము 7. నీళ్ళు వీనిచే మాలను అభిషేకము గావించి కర్పూర నీరాజనము సల్పి, గోవింద నామమును 108 పర్యాయములు జపించుచూ ధరించవలయును.
వ్రత నియమము
1.    వైకుంఠ ఏకాదశికి 7వారములు, 6వారములు, 5వారములు, 4వారములు, మరియు 7 రోజులు ముందుగా గాని ఈ వ్రతమును ఆచరించవచ్చును.
2.    పవిత్రమాలను తులసి పూసలతో గాని తామర పూసలతో గాని, పటిక పూసలతో గాని పవిత్రము చేసి శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామికి  తమ శక్త్యనుసారము పూజకావించి ధరించవలయును.
3.    స్రీలు ఆచరించదలచినచో 7 రోజుల వ్రతమును ఆచరించవచ్చును.
4.    వైకుంఠ ఏకాదశి ముందురోజు ఉదయం 9-30 గంటలకు తిరుపతిలో గోవిందరాజస్వామిఆలయంవద్ద ”యాగపూజ -కంకణములు” కట్టుట జరుగును. భక్తులు విధిగా హాజరుకావలెను. భక్తులు యాగమునకు కావలసిన 7 రకముల సమిధలు 5 గ్రాముల నెయ్యి షేవలెను.
5.    శ్రీ స్వామివారికి ముఖ్యమయిన పసుపు వస్త్రములను విధిగా ధరించవలయును.  నుదుట తిరునామములు పెట్టుకోవలయును.
6.    వ్రతకాలములో ధూమము మద్యము, మత్తుపదార్దములు, మాంసాహారము      సేవించరాదు.దాంపత్యమునకు దూరముగా ఉండవలెను.సాత్వికాహారము ఉత్తమము.
7.    ప్రతి నిత్యము ఉదయము, సాయంకాలము 6-00 గంటలు 7-00 గంటల మధ్య స్నాన కార్యక్రమము ముగించుకొని శ్రీ స్వామి””వారి గోవిందనామము ధ్యానించవలయును. వీలైతే రోజుకు 1008 సార్లు ” ఓంనమోవేంకటేశాయ” అనే సకలాబీష్ట సిద్దిమంత్రమును జపించవలయును. భజనలో పాల్గొన వలయును.
8.    ఎదుటి వారిని తనమాటల చేతకాని, చేతలచేతగాని బాదింపరాదు.
9.    దీక్షాకాలములో ఇతరులను ”గోవిందా” అని పిలువవలెను.
10.    ఉపవాస కార్యక్రమమును తూ.చ. తప్పకపాటించవలయును.పె ౖవ్రతమును  అన్ని వర్ణములవారు ఆచరించవచ్చును. ఆచరించినవారు శ్రీవేంకటరమణ స్వామివారి కృపా కటాక్షము వలన తలచిన కోర్కెలు నెరవేర్చుకొని సకల సుఖములు పొందుదురు.

శ్రీవారి హుండి ముడుపు                 

1. పచ్చకర్పూరము 50 గ్రా.    2. జీడిపప్పు 50 గ్రా.        3. ఎండు ద్రాక్ష 50 గ్రా.            4. ఏలకులు 50 గ్రా.
5. మిరియాలు 50 గ్రా.           6. జీలకర్ర 50 గ్రా.             7. బియ్యము 50 గ్రా.              8. కర్పూరం 50 గ్రా.

ఇంటికి తెచ్చుకొను ముడుపు

    1.    బియ్యము 100 గ్రా.
    2.     టెంకాయ1
    3.     కర్పూరము 1 ప్యాకెట్టు
పై పదార్ధములు రెండు విడి విడి సంచులలవేరువేరుగా కట్టుకొని ముడుపుల మూటతో నడచి శ్రీ స్వామివారి సన్నిధి చేరవలయును. ఇంటికి తెచ్చుకొను ముడుపు మూటను దగ్గరిలో వచ్చు శనివారము రోజున వారి వారి ఇంటిలో తళిగలువేసికొని ముగించు కొనవచ్చును.

Read Full Post »

అయ్యప్ప స్వామి భజనలు – పాటలు

Ayyappa Swamy Bajanalu, Patalu, Songs in Telugu

Ayyappa Swamy Bajanalu, Patalu, Songs in Telugu

24. భూత నాధ సదానందా

శో||     భూత నాధ సదానందా
    సర్వ భూత దయాపరా
    రక్ష రక్ష మహభాహో
    శాస్తే తుభ్యం నమోనమః             ..3.. సార్లు  
పల్లవి     భగవాన్‌ శరణం భగవతి శరణం
    శరణం శరణం అయ్యప్పా
    భగవతి శరణం భగవాన్‌ శరణం
    శరణం శరణం అయ్యప్ప
అనుపల్లవి     భగవాన్‌ శరణం భగవతి శరణం     
            దేవనే – దేవియే – దేవియే – దేవనే       ||భగ||
1.    నలుబది దినములు భక్తితో నిన్నే సేవించెదము అయ్యప్పా
    పగలు రేయీ నీ నామస్మరణం స్మరణం శరణం శరణం అయ్యప్పా  ||భగ||     

2.    కరిమల వాసా పాపవినాశ శరణం శరణం అయ్యప్పా
    కరుణతో మమ్ము కావుము స్వామి శరణం శరణం అయ్యప్పా   ||భగ||
3.    మహిషి సంహార మదగజవాహన శరణం శరణం అయ్యప్పా  
    సుగుణ విలాస సుంధర రూప శరణం శరణం అయ్యప్పా  ||భగ||
4.    నెయ్యాభిషేకం నీకప్పా నీపాద పద్మములు మాకప్పా
    కర్పూర దీపం నీకప్పా నీ జ్యోతి దర్శనం మాకప్పా  ||భగ||

25. కార్తీక మాసము వచ్చిందంటే

కార్తీక మాసము వచ్చిందంటే కలతలుండవయ్యా
నియమాలు నిష్టలు పాటిస్తుంటే నిలకడ వచ్చేనయ్యా
శబరిస్వామివయ్యా నీవు అభయదాతవయ్య
శరణం బంగారయ్య మాపై కరుణ చూపవయ్య     ||కార్తీక||
నొసటి పెడితే చందనము ఇసుక పడితే కుందనము
విబూది పూసిన శరీరం మేదిని నేలే కిరీటం
పంపానదిలో శరణం శరణం స్నానమాడి శరణం శరణం
పంపాలో స్నానమాడి పావనులమై వచ్చాము
స్వామి స్వామి ఇరుముడి తలపైనిడి తరలివచ్చేమయ్యా
పట్టిన దీక్షమాకే పట్టాభిషేకమయ్యా అయ్యప్పాపట్టాభిషేకమయ్యా     ||కార్తీక||
సన్నిధానమున నిలబడి స్వామి శరణం విన్నవించి
హృదయములే పల్లవించి భక్తావేశం పెల్లుబికి
ఒళ్ళు పులకించి కళ్ళు ముకుళించి కైవల్యం కాంచేమయ్యా
ముక్తి సోపానాలు ముట్టినట్లుగ ధన్యత నొందేమయ్య
ఇంతటి గొప్ప పెన్నిధి ఇపుడె సిద్ధించేను అయ్యప్పా ఇపుడె సిద్ధించెను ||కా||

26. అది గదిగో శబరి మలా

అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా
అది గదిగో పళణి మలా – అయ్యప్ప సోదరుడు ఉన్న మలా
శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప శరణ మయ్యప్ప స్వామియే
స్వామియే అయ్యపా – అయ్యప్పా స్వామియె  
అదిగదిగో శబరిమల – శివకేశవులు ఉన్నమల
ఉన్నవారిని లేనివారిని తేడలేనిది శబరిమల
కులమొ మతమొ, జాతి భేదము తేడలేనిది శబరిమల    ||శరణమయ్యప్ప||    
అదిగదిగో పళనిమల శివపార్వతుల ఉన్నమల
కైలాసం వైకుంఠం కలసిఉన్నది శబరిమల
ఈశ్వర హృదయం మాధవనిలయం కలిసిఉన్నది శబరిమల  ||శరణమ||
అదిగదిగో పంపానది, దక్షిణభారత గంగానది
ఈశ్వర కేశవ నందునందుని పాదముకడిగిన పుణ్యనది
అదిగదిగో శబరి పీఠం భక్తజనులకిది ముక్తిపీఠం
శబరిఎంగిలి ఆరగించిన రాముడు నడిచిన పుణ్యస్ధలం
అదిగదిగో కాంతమల అక్కడ వెలువడును మకరజ్యోతి
హరిహర పుత్రుడు అయ్యప్ప స్వామికి హారతి ఇచ్చేదీపమది  ||శరణమ||

27. శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది

పల్లవి :     శభరిమలై నౌకా సాగీ పోతున్నది
        అయ్యప్ప నౌక సాగీ పోతున్నది
    నామంబు పలికితే నావ సాగి పోతుంది
    శరణం శరణం అయ్యప్పా స్వామి శరణం అయ్యప్పా
     అందులో చుక్కాని శ్రీ మణి కంఠుడు
    అందులో చుక్కాని శ్రీ భూతనాధుడు
    నామంబు పలికితే నావ సాగి పోతుంది.         ||శరణం||
     తెడ్డెయ్యపని లేదు తెర చాప పని లేదు
    పేదలకు సాదలకు ఇది ఉచితమండీ
    డబ్బిచ్చి ఈ నావా మీ రెక్క లేరు
    నామంబు పలికితే నావ సాగి పోతుంది         ||శరణం||
     కదలండి బాబు మెదలండి బాబు
    అమ్మలారా అయ్యలారా రండి రండి మీరూ
    నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది         ||శరణం||    

28. కొండల్లో కొలువున్న కొండదేవరా

పల్లవి     కొండల్లో కొలువున్న కొండదేవరా
    మాకొర్కేలన్ని దీర్చవయ్య కొండదేవరా
1.    కార్తీక మసాన కొండదేవరా
    మేము మాలలే వేస్తాము కొండదేవరా         ||కొం||
2.    అళుదమలై (నది) శిఖరాన కొండదేవరా
    మమ్ము ఆదరించి చూడవయ్య కొండదేవరా     ||కొం||    
3.    కరిమలై శిఖరాన కొండదేవరా
    మమ్ము కరుణించగ రావయ్య కొండదేవరా     ||కొం||
4.    పంపానది తీరాన కొండదేవరా
    మా పాపములను బాపవయ్య కొందడేవరా     ||కొం||
5.    పదునెనెమిది మెట్లెక్కి కొండదేవరా
    మేము పరవశించినామయ్య కొండదేవరా         ||కొం||
6.    నెయ్యాబిషేకమయ్య కొండదేవరా
    నీకు మెండుగా జరిపిస్తాం కొండదేవరా         ||కొం||

29. కొండవాడు మా అయ్యప్పా

పల్లవి     కొండవాడు మా అయ్యప్పా
    జాలి గుండె వాడు మా అయ్యప్పా
    ఓహో హో అయ్యప్పా శరణమో అయ్యప్పా  ..2..    ||కొం||
1.    నీలాల నింగిలోన చుక్కల్లో చందురుడు
    నీలగిరి కొండల్లో కొలువుతీరి ఉన్నావు
    నీలకంఠుని పుత్రుడు అయ్యప్ప
    మణికంఠ నామదేయుడు         ఓహో..    ||కొం||
2.    రాగాలేమాకురావు తాళాలు మాకు లేవు
    అరుపులే మా పిలుపులు అయ్యప్ప
    శరణాలే మేలుకొలుపులు         ఓహో…    ||కొం||
3.    పెద్దదారిలోన నడిచి వెళ్ళుతుంటే – చిన్నదారిలోన నడచి వెళ్ళుతుంటే
    దారిలోన కనిపిస్తాడు అయ్యప్ప శరణాలే పలికిస్తాడు  ఓహో..  ||కొం||

30. అయ్యప్ప స్వామినీ చూడాలంటే  

అయ్యప్ప స్వామినీ చూడాలంటే కొండకు వెళ్ళాలి
అయ్యప్ప స్వామినీ చూడలంటే కొండలకు వెళ్ళాలి
శబరి కొండకు వెళ్ళాలి     ||స్వామి||
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణం అయ్యప్ప
కార్తీకమాసమున మాలలు వేసి పూజలు చేయాలి    ||స్వామి||
యిరుముడికట్టి శరణము చెప్పి యాత్రకు వెళ్ళాలి
శబరి యత్రకు వెళ్ళాలి     ||స్వామి||
ఎరుమేలి వెళ్ళి వేషాలు వేసి పేట ఆడాలి
పేటైసుల్లి ఆడాలి     ||స్వామి||
ఆలుదానదిలో స్నానం చేసి రాళ్ళను తీయాలి
రెండు రాళ్ళను తీయాలి     ||స్వామి||
పంపానదిలో స్నానము చేసి పావనమవ్వాలి
మనము పావనము అవ్వాలి

31. కనివిని ఎరుగుని ఘనయోగం

కనివిని ఎరుగని ఘనయోగం జగము ఎరుగని జపమంత్రం
ఇంద్రియములచే తలవంచి ఇరుముడినే తలదాల్చి
స్వామి శరణం అయ్యప్ప అని సాగే భక్తుల సందోహం
1.    శ్రీతల స్నానం తొలి నియమం భూతల శయనం మలినియమం
    ఏకభుక్తమే తింటూ నీకు అర్పణం అంటూ
    ఐహిక భోగం విడిచేది ఐహిక భోగం మరిచేది
    భక్తి ప్రపత్తులు దాటేది శరణమని చాటేది
2.    అపితాహార్యం ఒక నియమం
    సంస్క ృతిక వర్గవమొక నియమం
    అంగదక్షిణే ఇస్తూ ఆత్మదర్శనం చేస్తూ
    మమకారములను విడిచేది మదమత్సరములు త్రుంచేది
    కర్మేఫలముగా తలచేది తత్‌త్వమ్‌ అని తెలిచేది.

32.జిందగీమే ఏకబార్‌ శబరియాత్ర

పల్లవి జిందగీమే ఏక్‌బార్‌ శబరియాత్ర ఛలో ఛలో
    హరిహరపుత్ర అయ్యప్పకో దర్శన్‌ కర్‌కే ఆవో
    స్వామియే శరణం అయ్యప్ప స్వామియే
    శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణం అయ్యప్ప     ||జిం||
జీవన్‌తో కుచ్‌ బఢానహీ ఉస్‌కా ఛోటాతోపాహై
ఉస్‌కా బేకార్‌ మత్‌ కరో భక్తి, భజన్‌ సే ధ్యాన్‌ కరో     ||జిం||
పాప్‌ సబ్‌ కుచ్‌ మిట్‌ జాతా హై పంపా నదిమే స్నాన్‌ కరో
జ్యోతి స్వరూప్‌కో దర్శన్‌ కో జీవన్‌ ముక్తి మిల్‌తీహై
తుఝె జీవన్‌ ముక్తి హోతా హై             ||జిం||

33. రాజా రాజా పందల రాజ

రాజా రాజా పందల రాజ – నీవు పంబానది తీరాన కీర్తించేవు  ||2||
శరణం అయ్యప్పా శరణం స్వామి – స్వామీ అయ్యప్పా శరణం స్వామి
అన్నదాన ప్రభువా శరణం స్వామి – పొన్నంబలవాసా శరణం స్వామి
అలుద పంబ జలములోన తీపివి నీవే
అడవిలోని జీవాల ఆటవు నీవే
బంగారు కొండపైన వేదము నీవే
పంచగిరులు ధ్వనియించే నాధము నీవే         ||శరణం అయ్యప్పా||
భూతదయను బోధించిన కరుణామూర్తి
భూతనాధ సదానంద శాంతమూర్తి
ఇంద్రియములు జయించినా సుందరమూర్తి
ఇరుముడులను కడతేర్చే దివ్యమూర్తి         ||శరణం అయ్యప్పా||
వావరున్ని వాల్మీకిగ మలచినావయా
వనములోన ఘనముగా నిలిచినావయా
గురుపుత్రుని కరుణించే శ్రీ గురునాధా
మా కన్నియు సమస్త నీవే కాదా         ||శరణం అయ్యప్పా||
తల్లిదండ్రుల పూజించే నీ భావనలూ
గురువులు గౌరవించు నీ సేవలూ
కలియుగమును రక్షించే అభయ హస్తమూ
ఓ తండ్రి నీవేలే మా సమస్తమూ         ||శరణం అయ్యప్పా||

33. అమితానందం పరమానందం

అమితానందం పరమానందం అయ్యప్పా
నీ రూపం చూసిన పాపం తొలగును అయ్యప్పా
అయ్యప్పా స్వామి అయ్యప్పా – అయ్యప్పా శరణం అయ్యప్పా ||అమితానందం||
హరియే మోహిని రూపం
హరయే మోహన రూపం
హరిహర సంగం అయ్యప్ప జననం
ముద్దులొలుకు సౌందర్యం             ||అమితానందం||
నీవు పుట్టుట పంబా తీరము
నీవు పెరుగుట పందళ రాజ్యము
నీ కంఠమందు మణిహారం
మణికంఠా నీ నామం
పులిపాల్‌ కడవికి ప్రయాణం
మదిలో మహిషి సంహారం
ఇంద్రుడే  వన్‌పులి వాహనం
ఇచ్చెను శబరికి మోక్షము             ||అమితానందం||
ఇరుముడి నీకభిషేకం
పదునెట్టాంబడి ప్రదాయము
మకర సంక్రమణ సంధ్యా సమయం
మకరజ్యోతియే సత్యరూపము             ||అమితానందం||

34. శాస్త్రా సన్నిధిలో అభిషేకం

శాస్త్రా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం
ఆవుపాలు తెచ్చినాము అయ్యప్పా-నీకు పాలాభిషేకం అయ్యప్పా      ||శాస్తా||     

అవు నెయ్యి తెచ్చినాము అయ్యప్పా-నీకు నెయ్యాభిషేకం అయ్యప్పా  ||శాస్తా||  

పుట్టతేనె తెచ్చినాము అయ్యప్పా-నీకు తెనాబిషేకం అయ్యప్పా      ||శాస్తా||
చందనము తెచ్చినాము అయ్యప్పా-నీకు చందనాభిషేకం అయ్యప్పా ||శాస్తా||    

విభూధి తెచ్చినాము అయ్యప్పా-నీకు భష్మాభిషేకం అయ్యప్పా       ||శాస్తా||    

లిల్లిపూలు తెచ్చినాము అయ్యప్పా-నీకు పూలాభిషేకం అయ్యప్పా      ||శాస్తా||

కర్పూరం తెచ్చినాము అయ్యప్పా-నీకు కర్పూర హారతులు అయ్యప్పా   ||శాస్తా||    
 

35. గురుస్వామి గురుస్వామి

గురుస్వామి గురుస్వామి – నీకు కోటి కోటి దండాలు గురుస్వామి
నీతోడులేనిదే గురుస్వామి, మేము శబరియాత్ర చేయలేము గురుస్వామి  ||గు||
కార్తీకమాసమున మాలనే వేస్తావు శరణుఘోష మంత్రము నేర్పిస్తావు
అడవిలోన స్వాములకు కష్టము వస్తే అండగా నిలిచి ఆదరిస్తావు         ||గు||
నీవెంటవచ్చే స్వాములకు గురుస్వామి తీసుకొని వెడతావు గురుస్వామి
నీతోడు లేనిదే గురుస్వామి ఇరుముడిని కట్టలేము గురుస్వామి         ||గు||
గురువులేని విద్య విద్యకాదు గురువులేని యాత్ర శబరియత్రకాదు
నీ అనుగ్రహము లేనిదే గురుస్వామి అయ్యప్ప దర్శనము కలగదులే గురుస్వామి  ||గురు||

36. వీల్లాలి వీల్లాలి వీల్లాలి వీల్లాలే

వీల్లాలి వీల్లాలి వీల్లాలి వీల్లాలే
వీల్లాలి వీరనే వీరమణిగండనే
రాజాది రాజనే రాజకుమారనే
స్వామియే – అయ్యప్పో – శరణమో అయ్యప్పో     ||వీల్లాలి||
ఎరుమేలి చేరినాము – పేటతుల్లి ఆడినాము
వావరుని చూసినాము – వందనాలే చేసినాము
మణికంఠునితో మేము పెద్దదారి నడిచినాము
పాదయాత్ర ఆరంభం – శరణఘోష ప్రారంభం     ||వీల్లాలి||
అక్కడక్కడాగినాము – ఆళందాకు చేరినాము
ఆళుదాలో స్నామాడి – రెండు రాళ్ళు తీసినాము
కఠిన కఠినముకొంటు – కరిమల ఎక్కినాము
ఫరజ్యాసలేదమ – పరమాత్మ నీవయ్య
స్వామియే అయ్యప్పా – శరణమో అయ్యప్పో     ||వీల్లాలి||
శరణఘోష చెప్పుచు – పంపాకు చేరినాము
పంపాలో స్నానమాడి – పాపాలను వదలినాము
శరంగుత్తి చేరినాము – శరణములు గుచ్చినాము
సన్నిధానం చేరినాము – పద్దెనిమిది మెట్లు ఎక్కినాము
అయ్యప్పను చూసినాము – ఆనందం పొందినాము
మరో జ్యాస లేదయ్యా – పరమాత్మ నీవయ్యా
స్వామియే అయ్యప్పో – శరణమొ అయ్యప్పో     ||వీల్లాలి||

37. స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్పా

స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్పా
శరణం శరణం స్వామి అయ్యప్పా
అమ్మవారు ఉండేది వైకుంఠం – అయ్యవారు ఉండేది కైలాసం
అన్నగారు ఉండేది ఫళనిమలా – మన స్వామి వారు ఉండేది శబరిమలా ||స్వామి||
హరిహర అంటారు అమ్మవారి – హరిహర అంటారు అయ్యవారిని
హరోంహర అంటారు అన్నగారిని – శరణశరణమంటారు స్వామివారిని ||స్వామి||
గరుడ వాహనం అమ్మవారిది – వృషభ వాహనం అయ్యవారిది
పచ్చనెమలి వాహనం అన్నగారిది – వన్‌పులి వాహనం స్వామి వారిది  ||స్వామి||
శ్రీ చక్రధారియే అమ్మవారి – త్రిశూల ధారియే అయ్యవారు
వేలాయుధ పాణివే అన్నగారూ – అభయ హస్తుడే స్వామివారు     ||స్వామి||

38. పళ్ళింకట్టు శబరిమలక్కు కల్లుం ముల్లుం

పళ్ళింకట్టు – శబరిమలక్కు ఇరుముడికట్టు – శబరిమలక్కు
కట్టుంకట్టి – శబరిమలక్కు కల్లుం ముల్లుం – కాలికిమెత్తి
పళ్ళింకట్టు శబరిమలక్కు – కల్లుముల్లుం కాలికిమెతై
స్వామియే అయ్యప్పో, అయ్యప్పో స్వామియే              ||పళ్ళింకట్టు||
అఖిలాండేశ్వరి అయ్యప్పా – అఖిలచరాచర అయ్యప్పా
హరవోం గురువోం అయ్యప్పా – అశ్రిత వత్సల అయ్యప్పా
స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే              ||పళ్ళింకట్టు||
నెయ్యభిషేకం స్వామిక్కే – కర్పూరదీపం స్వామికే
భస్మాభిషేకం స్వామిక్కే – పాలభిషేకం స్వామికే
స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే   ||పళ్ళింకట్టు||
దేహబలందా అయ్యప్పా – పాదబలందా అయ్యప్ప
నినుతిరు సన్నిధి అయ్యప్పా – చేరేదమయ్యా అయ్యప్పా
స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే             ||పళ్ళింకట్టు||  
తేనభిషేకం స్వామిక్కే – చందనభిషేకం స్వామిక్కే
పెరుగభిషేకం స్వామిక్కే – పూలభిషేకం స్వామిక్కే
స్వామియే అయ్యప్పో, అయ్యప్పో స్వామియే           ||పళ్ళింకట్టు||  

39. ఉయ్యాల ఊగుచున్నారు

1.    ఉయ్యాల ఊగుచున్నారు, అయ్యప్పస్వామి ఉయ్యాల ఊగుచున్నారు  బంగారు ఉయ్యాల ఊగుచున్నారు
2.    కొండకు కొండ మధ్య మళయాళదేశమయ్యా
    మళయాళదేశం విడిచి ఆడుకొనుచురావయ్యా
3.    విల్లాలివీరుడే నీలమణికంఠుడే
    రాజుకురాజువే పులిపాలు తెచ్చినావే
4.    పంబలో బాలుడే పందళరాజుడే
    కుమారస్వామి తమ్ముడే వావర్‌స్వామి మిత్రుడే
5.    ఎలిమేలిశాస్తావే, అందరికీ దేవుడే
    ముడుపుల ప్రియుడే, శివునికి బాలుడే
6.    కలియుగవరదుడే, కాంతిమలజ్యోతియే
    కారుణ్యశీలుడే కరుణించే దేవుడే

40. నేను నిజమైతే నా స్వామ నిజమౌనా

నేనే నిజమైతే నా స్వామి నిజమౌనా
నా ఆత్మ నిజమైతే పరమాత్మ నీవేగా                ||నేను నిజమైతే||
ఆవువంటివాడు నేనైతే – పాలవంటివాడు నా స్వామియే
ఆవుకు రంగులు ఉన్నవిగాని – పాలకు రంగులు లేవుగా ||నేను నిజమైతే||
జాతివంటివాడు నేనైతే – నీతివంటివాడు నా స్వామియే
జాతికి కులములు ఉన్నవిగాని – నీతికి జాతులు లేవుగా ||నేను నిజమైతే||
పూలవంటివాడు నేనైతే – పూజవంటివాడు నా స్వామియే
పూలకు రంగులు ఉన్నవిగాని – పూజకు రంగులు లేవుగా ||నేను నిజమైతే||
చెరుకువంటివాడు నేనైతే – తీపివంటివాడు నా స్వామియే
చెరుకుకు గనుపులు ఉన్నవిగాని – తీపికి గనుపులు లేవుగా     ||నేను నిజమైతే||
ఏరువంటివాడు నేనైతే – నీరువంటివాడు నా స్వామియే
ఏరుకు వంపులు ఉన్నవిగాని – నీరుకు వంపులు లేవుగా     ||నేను నిజమైతే||
భజనవంటివాడు నేనైతే – భక్తివంటివాడు నా స్వామియే
భజనకు వంతులు ఉన్నవిగాని – భక్తికి వంతులు లేవుగా     ||నేను నిజమైతే||

41. కామాక్షి సుప్రజా స్వామి అయ్యప్పా

కామాక్షి సుప్రజా స్వామి అయ్యప్పా
భక్తా మనోహరా శరణమయ్యప్పా
దీన దయాలో పరిపూర్ణ కృపాలో
జైజై శంకర బాలా జయస్వామి అయ్యప్పా     || కామాక్షి సుప్రజా||
హరేరామ హరేరామ స్వామి అయ్యప్పా
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ శరణమయ్యప్పా
దీనదయాలో పరిపూర్ణ కృపాలో
జైజై శంకర బాలా జయ స్వామి అయ్యప్పా     || కామాక్షి సుప్రజా ||
శంభో శంకర శంభో శంకర స్వామి అయ్యప్ప
హరోంహరా హరోంహరా శరణమయ్యప్పా
దీనదయాలో పరిపూర్ణ కృపాలో
జైజై శంకర బాలాజయస్వామి అయ్యప్పా     ||క్షామాక్షి సుప్రజా||
పంబా వాసా పందళరాజ స్వామి అయ్యప్పా
గౌరీపుత్రా కోమల రూప శరణమయ్యప్పా
దీనదయాలో పరిపూర్ణ కృపాలో
జైజై శంకర బాలా జయ స్వామి అయ్యప్పా     ||క్షామాక్షి సుప్రజా||

42. అన్నదాన ప్రభువే శరణం అయ్యప్పా

అన్నదాన ప్రభువే శరణం అయ్యప్పా
అరియాంగవు అయ్యావే శరణమయ్యప్పా    ||అన్న||  
శరణమయ్యప్పా స్వామి శరణమయ్యప్పా     ||శ||
ఏరుమేలి వాసుడవే శరణమయ్యప్పా
ఏకస్వరూపుడవే శరణమయ్యప్పా    ||2||
కరిమల వాసుడవే శరణమయ్యప్పా
కలియుగ వరదుడవే శరణమయ్యప్పా     ||2|| ||అ||
అలుదాని వాసుడే – శరణమయ్యప్ప
ఆదరించు దేవుడవే శరణమయ్యప్ప    ||2||
పంబా నివాసుడవే శరణమయ్యప్ప
పందలారాజవే శరణమయ్యప్ప     ||అన్న||
నీలిమలై వాసుడవే శరణమయ్యప్పా
నిత్యబ్రహ్మచారివే శరణమయ్యప్పా     ||2||
కాంతమలై ఈశుడవే శరణమయ్యప్పా
జ్యోతి స్వరూపడవే శరణమయ్యప్పా    ||2||

43. గల గల గజ్జలు కట్టి నా అయ్యప్ప స్వామి

గల గల గజ్జలు కట్టి నా అయ్యప్ప స్వామి     ||2||
ఆడుకుందాము రావా నా అయ్యప్ప స్వామి
పాడుకుందాము రావా నా అయ్యప్ప స్వామి
హరిహర తనయుడా అందాల బాలుడా
గలగల గలగల గలగల
గలగల గజ్జలు కట్టినా అయ్యప్ప స్వామి         ||2||
విల్లాలి వీరుడవయ్యా నా అయ్యప్ప స్వామి
వీరమణికంఠుడవయ్యా నా అయ్యప్ప స్వామి
మోహన రూపుడవయ్యా నా అయ్యప్ప స్వామి
మోహినీ బాలుడవయ్యా నా అయ్యప్ప స్వామి
హరిహర తనయుడా అందాల బాలుడా
గలగల గలగల గలగల             ||గలగల||       ||2||
పంపా బాలుడవయ్యా నా అయ్యప్ప స్వామి
పందల రాజునువయ్యా నా అయ్యప్ప స్వామి
నీలిమల వాసుడవయ్యా నా అయ్యప్ప స్వామి  
నిత్య బ్రహ్మచారుడవయ్యా నా అయ్యప్ప స్వామి
హరిహర తనయుడా అందాల బాలుడా
గలగల గలగల గలగల
గలగలగల గజ్జలు కట్టి నా అయ్యప్ప స్వామి     ||2||
ఈ పూజలు నీకేనయ్య నా అయ్యప్ప స్వామి
ఈ భజనలు నీకేనయ్యా నా అయ్యప్ప స్వామి
పడిపూజలు నీకే నయ్యా నా అయ్యప్ప స్వామి
జ్యోతి స్వరూపుడవయ్యా నా అయ్యప్ప స్వామి
హరి హర తనయుడా అందాల బాలుడా
గలగల గలగల గలగల
గలగలగల గజ్జలు కట్టి నా అయ్యప్ప స్వామి    ||2||
ఆడుకుందామురావా నా అయ్యప్ప స్వామి
పాడుకుందాము రావా నా అయ్యప్ప స్వామి
హరిహర తనయుడా అందాల బాలుడా
గలగల గలగల గలగల
గలగలగల గజ్జలు కట్టి నా అయ్యప్ప స్వామి    ||2||

44. శరణం శరణం అయ్యప్పా

శో||     శరణం శరణం అయ్యప్పా – స్వామి యే శరణం అయ్యప్పా
    శబరిగిరీశ అయ్యప్పా స్వామి యే శరణం అయ్యప్పా        శర||
1.    సత్యము జ్యోతి వెలుగునయ – నిత్యము దానిని చూడుమయా
    పరుగున మీరురారయ్య – శబరిగిరికి పోవుదుము           శర||
2.    హరి హర మానస సుతులైన – సురలా మొరలను ఆలకించి
    ధరణిలో తాను జన్మించి – పదునాల్గేళ్ళు నివశించి           శర||
3.    ఘోర అడవిలో బాలునిగా – సర్పము నీడలో పవళించి     
    వేటకు వచ్చిన రాజునకు – పసిబాలునిగా కనిపింప          శర||
4.    మణికంఠ అను  నామముతో – పెంచిరి రాజులు మురిపెముగా
    స్వామి మహిమతో రాజునకు-కలిగెను సుతుడు మరియొకడు శర||
5.    గరువాసములో చదివింప – గురుపుత్రుని దీవింప
    మాటలు రానీ బాలునకు మాటలు వచ్చెను మహిమలతో      శర||
6.    మాతాపితలను సేవించి – మహిషిని ఆను వధియించి
    శబరిగిరిలో వెలసిరాగా  – మనలను ధన్యుల చేయుటకు     శర||
7.    అయ్యప్పా అను నామముతో – శిలారూపమున తానున్నా
    జ్యోతి స్వరూప మహిమలతో – భక్తుల కోర్కేలు తీర్తురయ     శర||
8.    మార్గశిరాన మొదలెట్టి – నలుబది దినములు దీక్షతో
    శరణను భజనలు చేయుచు – ఇరుముడి కట్టి పయనింప     శర||

9.    భోగికి ముందు చేరాలి – పంబలో స్నానం చేయాలి
    పదునెట్టాంబడి ఎక్కాలి – స్వామిని మనమూ చూడాలి        శర||
10.    మకర సంక్రాతి దినమున – సాయం సమయం వేళలో
    సర్వం వదలిన సత్పురుషులకు – జ్యోతి దర్శనం మిచ్చునయా  శర||
11.    మకర జ్యోతిని చూడాలి – తిరువాభరణం చూడాలి
    చాలు చాలు మనికింక – వలదు వలదు ఇక మరు జన్మ     శర||
12.    నెయ్యభిషేకం స్వామికే – తేనాబిషేకం స్వామిక్కే
    చందనాభిషేకం స్వామిక్కే – పూలాభిషేకం స్వామిక్కే         శర||
13.    కూర్పరహరతీ తనకెంతో – పాయసమంటే మరియెంతో
    శరణన్న పదములు ఎంతెంతో – యిష్టం యిష్టం స్వామికే     శర||
14.    హరిహరాసనం స్వామిది – సుందర రూపం స్వామిది
    కన్నుల పండుగ మనదేలే – జన్మ తరించుట మనకేలే     శర||
15.    శరణం శరణం అయ్యప్పా – శరణం శరణం శరణమయా
    శరణం శరణం మాస్వామి – దరికి చేర్చుకో మాస్వామీ     శర||  

 45. కొబ్బరికాయలు అయ్యప్పకే

కొబ్బరికాయలు అయ్యప్పకే
కోటి పూజలు అయ్యప్పకే అయ్యప్పకే     ||2||
శబరిమలై మా అయ్యప్పా అయ్యప్పా
నీకు శరణం శరణం అయ్యప్పా అయ్యప్పా     ||2||
ఇరుముడి కట్టుకొని అయ్యప్పో, అయ్యప్పా     ||2||
మేము నీ కొండ కొస్తమయ్యా అయ్యప్పా, అయ్యప్పా     ||2||
ఏరుమేలి కాడ అయ్యప్పా, అయ్యప్పా     ||2||
మేము పేటతుళ్లై ఆడుతాము అయ్యప్పా     ||2||
ఐదు కొండలు దాటి అయ్యప్పా, అయ్యప్పా
మేము తానాలు చేస్తమయ్య అయ్యప్ప అయ్యప్ప
పందళ రాజడవు అయ్యప్పా, అయ్యప్పా
మా పాపాలు తొలగించు అయ్యప్పా అయ్యప్పా
కన్నెమాల గణపతికి అయ్యప్పో అయ్యప్పో
మేము టెంకాయ కొడుతమయ్య అయ్యప్పో అయ్యప్పో    ||కొ||
పద్దెంది మెట్లెక్కి అయ్యప్ప అయ్యప్పా
మేము పరవశించి పోతాము అయ్యప్పా అయ్యప్పా
నెయ్యాభిషేకాలు అయ్యప్పో అయ్యప్పో
నీకు ఘనముగ చేత్తమయ్య అయ్యప్పో అయ్యప్పా
మకర సంక్రాంతి నాడు అయ్యప్పా, అయ్యప్పా
నీ జ్యోతి రూపము చూపుమయ్య అయ్యప్పా అయ్యప్పా     ||కొ||

46. ఎక్కడ చూసిన నీవే అయ్యప్పా

ఎక్కడ చూసినా నీవే అయ్యప్పా సర్వంతర్యామీ నీవే అయ్యప్పా
స్వామి ఎక్కడచూసినా నీవే అయ్యప్పా సర్వంతర్యామీ నీవే అయ్యప్పా
చిగురాకులలో పువ్వులలో నీవే అయ్యప్పా
పసిపాపలోన వృద్దులలోనా నీవే అయ్యప్పా     || స్వామి ఎక్కడ||
గళగళపారే సెలయేరులలో నీవే అయ్యప్పా
గగనానగిరి పకక్షులలోన నీవే అయ్యప్పా         || స్వామి ఎక్కడ||
ఢమఢమ ఢమఢమ ఢమరుక్కనిలో నీవే అయ్యప్పా
ఘణఘణ ఘణఘణ ఘంటానాధం నీవే అయ్యప్పా|| స్వామి ఎక్కడ||
నింగి నేల శూన్యములో నీవే అయ్యప్పా
నీతి జాతి మానవ జాతి నీవే అయ్యప్పా         || స్వామి ఎక్కడ||
కన్నె స్వాములలో కత్తిస్వాములలో నీవే అయ్యప్పా
గంట స్వాములలో గధాస్వాములలో నీవే అయ్యప్పా
గురుస్వాములలో మణికంఠులలో నీవే అయ్యప్పా     || స్వామి ఎక్కడ||

47. సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో

సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో
శబరిమలై యాత్రచేయ సంతసంబహో
కార్తికేయ మాసమందు కఠిన నిష్ఠతో
కంఠమాల వేసుకొనగ కలుగు సంతసం     ||సంత||
శరణుఘోషవేడుగొనుచు శబరిమలై కేగగా
ఇరుముడి దాల్చివేగ ఎరిమేలి చేరగా     ||సంత||
ఆటవిక వేషమంది ఆడిపాడగా
దివ్యమైన పంబనదిని తీర్ధమాడగా     ||సంత||
శబరిపీఠమందు చేరి శరము గ్రుచ్చగా
పదెనెట్టాంబడి నెక్కుచు పరవశించగా     ||సంత||   

 48. కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి

కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి
వేయికనులు చాలవులే – మన అయ్యప్పనూచూడ
ఇరుముడిని కట్టుకొని – మనం ఎరిమేలి పోదాము
వేషాలే వేద్దామా – పేటతల్లై ఆడుదాము
కొబ్బరికాయ ఒకటికొట్టి – ఓవరుని మ్రొక్కుదాము   ||కన్నెస్వామి||
ఆలుదాకు చేరుకుని – స్నానాలే చేద్దాము
పంబాకు చేరుకుని – స్నానాలు చేద్దాము
కొబ్బరికాయ ఒకటి కొట్టి – గణపతిని మ్రొక్కుదాము
శరంగుత్తి చేరుకుని – శరణాలు గ్రుచ్చుదాము    ||కన్నెస్వామి||
కొబ్బరికాయ ఒకటికొట్టి – పద్దెనిమిది మెట్లెక్కి
పరవశం పొందుదాము – నెయ్యాభిషేకమును
ఘనముగా చేద్దాము – సంక్రాంతి రోజున – జ్యోతినే చూద్దాము
హారతినే ఇద్దాము – శరణమంటు వేడుదాము     ||కన్నెస్వామి||  

49. అయ్యా అని పిలిచినా

అయ్యా అని పిలిచినా అప్పా అని కొలిచినా
అభయమిచ్చి బ్రోచేది అయ్యప్పయే అండగా నిలిచేది ఆ తండ్రియే  ||అయ్యా||
శివకేశవ రూపమైన మోహిని పుత్రుని
పంబానది తీరాన వెలసిన బాలుని     ||అయ్యా||
పులిపాలను తెచ్చిన పొన్నంబల వాసుని
తల్లి మనసు మార్చిన శబరిగిరి నాధుని     ||అయ్యా||
మంజుమాత వలచిన మోహనరూపున
కాంతమల జ్యోతిగా వెలుగొందు స్వామిని     ||అయ్యా||
అజ్ఞానపు పొరలను తొలిగించే దేవుని
అందరినీ ప్రేమ మీర కరుణించే మూర్తివి     ||అయ్యా||

50. ఈశ్వర నిలయం కైలాసం

ఈశ్వర నిలయం కైలాసం – కేశవ నిలయం వైకుంఠం
ఈశ్వర కేశవ ప్రియనందనుని సన్నిధానమే శబరిమల     ||ఈశ్వర||
ఆరుముఖముల దేవుడు అయ్యప్ప స్వామికి సహజుడు
సహజుడున్నది పళనిమల తానువున్నది శబరిమల
కడుపావనం ఇల శబరిమల
శబరిమలకే శోభనమూర్తి భక్త స్వాంతముల చిరస్ఫూర్తి
శరణం కోరిన తరుణ జలజమై శుభములు కురిసే మణిమూర్తి
జీవము నొసగే జ్యోతిర్మూర్తి     ||ఈశ్వర||

51. అతి బలవంతా హనుమంతా

అతి బలవంతా హనుమంతా – నీవేలే నా మనసంతా
పరమ పురష ఓ పవనసుతా
రామునికే నిజదూత – శ్రీరామునికే నిజదూత
అమితానందము నీ చరితా – బ్రహ్మనందము నీ ఘనతా
పరమానందము నీ ఘనతా             ||అతిబలవంతా||
ఎక్కడ భజనలు జరిగిన గాని అక్కడ నీవు వుందువట
నమ్మినబంటువు హనుమంతా            ||అతిబలవంతా||
భూతములు నీ పేర్వినినంతనె – భయముతో పరుగెడు అల్లంతా
శ్రీరామదూత హనుమంతా – మరామ దూత హనుమంతా     ||అతిబలవంతా||
రామలక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్‌కి
రామలక్ష్మణ జానకి – జై బోలో హనుమాన్‌కి
జై బోలో హనుమాకి – రామ లక్ష్మణ జానకి  ||జయ||

52. ఏమయా దొర వరాల అంజని

ఏమయా దొర వరాల అంజని కుమారా ఏమయా దొర ||2||
పుట్టగానే పిట్టవలె నింగికెగిరినావట, నింగికెరినావట
నింగికెగిరి సూర్యుణ్ణి మింగ చూసినావట, మింగచూసినావట     ||ఏవయా||
సంజీవిని పర్వతాన్ని చేతపట్టినావట, నీచేత పట్టినావట
పెద్ద పెద్ద కొండలను పిండిచేసినావట, పిండి చేసినావట        ||ఏవయా||
లంకకెళ్ళి సీతకేమో వార్తలందించినావట, వార్తలందించినావట
రాముడందు భక్తి చూపి జ్ఞానివైనావట, జ్ఞానివైనావట        ||ఏవయా||
రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమానుకి
రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమానుకి
జై బోలో హనుమానుకి, రామ లక్ష్మణ జానకి

ఈ యొక్క పోస్టు కాన్సెప్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ వ్రాయవలసినదిగా ప్రార్దన.

Read Full Post »

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

Health is our Property in Telugu

Good Health in Telugu -

          అందుకే మన పెద్దలు ‘ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం’ అన్నారు. ఈ రోజుల్లో అందరికీ మహాభాగ్యం అంటే ధనం, బంగారం, కార్లు, బంగ్లాలు కలిగి ఉండడమని భావిస్తారు. కాని వీటంన్నింటికంటే ముఖ్యమైన భాగ్యం. ‘ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము’ మనిషి సాంకేతికంగా ఎంత అభివృద్ధి సాధిస్తున్నా, తన సొంత సోత్తు అయిన ఆరోగ్యాన్ని తను కాపాడుకోలేక పోతున్నాడు. మనిషి మనుగడలో ముఖ్యంగా మానసికమైన అలజడులకు, ఆలోచనలకు మహఃభావాలకు, అధికారాలకు అధికముగా లోబడుతున్నాడు. ఈ ఘర్షణే మానసికమైన శక్తిని కోల్పోతూ ప్రపంచంలో నిరుత్సాహంగా, నిర్జీవమైన జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. ఈ ఫలితంగానే శారీరకంగా ఎన్నో రుగ్మతులకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాడు. ఇటువంటి అనారోగ్యాలను ఎదుర్కొవాలంటే మనిషి మనస్సులో మనోశక్తి, శరీరములో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి. అందుకు చక్కని మార్గము మన పూర్వికులు మానవ శరీర నిర్మాణాన్ని పరిశీలించి, పరిశోధించి ఆరోగ్యానికి ఎన్నో చక్కని మార్గాలను, యోగ సాధనను సృష్టించి అందించగలిగారు.
”నతస్య రోగో నజరా నమృత్యుః – ప్రాప్తస్య యోగాగ్ని మయంశరీరమ్‌’
యోగి అయిన వాడు, యోగాగ్నిమయ శరీరుడై, రోగములను, ముసలితనమును మృత్యువును జయించ గలుగుతాడు. యోగాకు పుట్టినిల్లు భారతదేశమైతే, ప్రస్తుతం ప్రాశ్చాత్తపు దేశాల్లో అద్భుతంగా ప్రచారంలో ఉంది. కానీ, ఇప్పుడిప్పుడే మన దేశంలో ఉధృతమైన ఆరాధన మొదలైనది. అందరూ ప్రకృతి పరమైన ఆహారానికి, యోగ సాధనకు పిల్లల నుండి పెద్దల వరకూ మక్కువ చూపుతున్నారు. ‘యోగ’ అనే పదం ‘యుజ్‌’ అనే సంస్కృత ధాతువు నుండి పుట్టింది. ‘యుజ్‌’ అంటే చేర్చ, కలుపు అని అర్ధం. శారీరక మానసిక ఆత్మ శక్తులను భగవంతునితో అనుసంధానం చేయడమే యోగం. బహు విధములైన జీవితాన్ని సముదృష్టితో చూసే మానసిక ధైర్యం అలవర్చుకోవడమే యోగ సాధన. భారతీయ తత్వజ్ఞాన ప్రకారము షడ్‌ దర్మనాలలో యోగ దర్శనం ఒకటి. భారతీయ భావనతో పరమాత్మ అంథటా వ్యాపించుంది. దానిలో జీవాత్మ ఒక అంశం’ జీవాత్మను, పరమాత్మతో అనుసంధానము చేసే మోక్షసాధనకు యోగాభ్యాసము మార్గం చూపుతుంది. ఈ యోగ మార్గాన్ని అనుసరించేవాడు యోగి లేదా యోగిని.
    భగవద్గీత యందు 6వ అధ్యాయంలో బాధ నుంచి, దుఖ నుంచి విముక్తి పొందడమే యోగం అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడకు ఉపదేశించాడు. సానపట్టిన వజ్రము పలు వర్ణాలలో ప్రకాశిస్తున్నట్లు యోగ అనే శబ్దానికి పలు అర్దాలు కలవు. ఇటువంటి యోగిన్ని సుమారు 500 సం|| నకు పూర్వమే మన సంస్కృతిలో భాగమైనది. యోగ ఈనాడు మానవ మానసిక, శారీర అసమతుల్యతల ద్వారా పొందుతున్న రోగాలకు చక్కని మార్గలను మన యోగులు, ఋషులు తపోశక్తితో సుమారు 2700 సంవత్సరముల పూర్వము కపిల మహర్షి తన శాంక్య దర్శనములో వివరించినారు. స్వామి వివేకానందుడు ”ప్రతి జీవియందును దివ్యత్వము గర్భితముగ నున్నది. బాహ్యాంతర ప్రకృతినందయు నిరోధించి అంతర్గతమగు నీ దివ్యత్వమును వ్యక్తము జేయుటయే జీవిత పరమావధి, ఇందులకై కర్మ, ఉపాసన, యోగ, జ్ఞాన మార్గములలో నొకటిని గాని, కొన్నిటిని గాని లేక అన్నిటిని గాని అవలంబించి ముక్తులగుడు” అని వక్కాణించెను. ఈ విధముగ మానవునిలో నంతర్గతముగన్న దైవాంశ శక్తిని బహిర్గతము చేసి, మానవుని పురిపూర్ణతవైపు పయనింపజేయు క్రమ పద్దతిని శ్రీ అరవిందులు ”యోగము” అనిరి. ఈ విధముగ యోగమనునది మానవుని జంతుస్ధితి నుండి క్రమంగా దైవస్ధితికి చేర్చు పద్దతి. ఈ ప్దదతిలో మానవుని పరిమిత, సంకుచిత, స్వార్ధపూరిత ఆలోచనా సరళి సంపూర్ణముగ పరివర్తన చెంది, సమతాభావముచే అబివ్యక్తమగుచు, సమన్వయ, సమగ్ర, నిస్వార్ధ వ్యక్తిత్వముగా రూపొందును. ఈ దైవత్యము, లేక ఆత్మ పరపక్వస్ధితి అత్యంత శుద్ధ చైతన్యము, సృజనాత్మకము, ఆనందమూను. కనుక యోగము ద్వారా ఆ స్ధితికి పయనించుట ఆహ్లాదకరము, ఆనందదాయకము. వ్యక్తిగాని, సమాజముగాని నిత్యము సుఖమును ఆనందమును, సృజనశీలతను, ఉన్నత మానసిక శక్తిని సాధించుటకు కృషి చేయుచుండుట చేత, వ్యక్తిగత పరిపూర్ణతకు, సామాజిక సమన్యమునకు యోగమే నిజమైన పరిష్కారము.
    ఈ యోగ పద్దతులు బహుముఖములు. దానిలో అంతర్గతముగనున్న ఐక్యతను, సమన్వయమును తెలిసికొనిననేగాని, ఈ బహుముఖత మధ్యలో దారి తప్పుట తథ్యము. ఒకసారి భిన్నత్వములోని ఏకత్వము చూసి అంతర్ధృష్టి పెంపొందించినచో, యోగ స్వభావమును తెలియజేయు సత్యము బయల్పడును. స్వామి వివేకానంద తమ ఉపన్యాసములలో ఈ సమన్వయతను వక్కాణించిరి. ఆయన ఇనుప కండరములు, ఉక్కు నరములు కలిగిన మానవులను కోరిరి. శ్రీ అరవిందులు భౌతిక, మానసిక, వైజ్ఞానిక, భావప్రేరిత, ఆధ్యాత్మిక పెరుగుదలపై దృష్టిని కేంద్రీకరించి చెప్పిరి. మానవుని వ్యక్తిత్యము అన్ని కోణములలో అభివృద్ధి చెందుటకనువుగా, యోగాచరణ పద్దతులు పొందుపరచబడిని. ఆసనములు శక్తిని పొదుపుచేసి, దానిని సూక్ష్మ రూపములైన మానసిక శక్తులుగా మార్చుట కుపయోగపడును. అట్టి ఆసనములు చేయుటకు వీలుగా శరీరమును తేలికాను, సులభముగాను వంచుటకు వీలుగా వ్యాయామములు ఉన్నవి. ఆసనములు మనిషి యొక్క అంత ప్రజ్ఞను పెంపొందింపజేసి, మనశ్శాంతిని కలుగుజేయును. శ్వాసకోశ, రక్తచలన, నరముల, జీర్ణకోశ మండలములును శుభ్రపరచుటను, శరీరమొక సమతుల క్రమపద్దతిలో పనిచేసి, తద్వారా సూక్ష్మనాడులను శుభ్రపరుచుటకు తోడ్పడును. ఈ మెలకువలు వ్యక్తిని ప్రాణాయామము, ముద్రలు, బంధములు అభ్యసించుటకు సిద్దపరుచును.
    ‘యోగ’ మన మానసిక, శారీరక సమస్యలకు చక్కని సమాధానం మనిషి యొక్క ఆహారము, ఆలోచన, ప్రవర్తన, దృష్టి, కర్మ జీవనశైలిని ప్రభావితం చేసే గొప్ప సాధన – ‘యోగసాధన’.

Read Full Post »

How to make different Jucies in Telugu

 రకరకాల జ్యూసులు తయారు చేసుకోనే విధానం

different type juices in telugu

juices how to make in telugu language

క్యారెట్‌ స్వీట్‌ జ్యూస్‌ : క్యారెట్‌(2), ఫైన్‌ ఆఫిల్‌ లేదా ఆరెంజ్‌ లేదా మౌసంబి, (పల్లీలు, పచ్చి కొబ్బరి ముక్క, బనానా – ఫ్యాట్‌ లేని వారికి), బెల్లం ముక్క, నిమ్మకాయ రసం కొద్దిగా, ఇలాచి పౌడర్‌, సాల్ట్‌, వాటర్‌. క్యారెట్‌ చిన్న ముక్కలు చేసి ఫైన్‌ ఆపిల్‌ ముక్కలు, పల్లీలు, పచ్చి కొబ్బరి, బనానా మిక్సీలో మిక్స్‌ చేసి బెల్లం ముక్క, నిమ్మకాయ రసం కొద్దిగా, ఇలాచి పౌడర్‌, సాల్ట్‌, వాటర్‌ కలిపి త్రాగాలి.

క్యారెట్‌ హాట్‌ జ్యూస్‌ : క్యారెట్‌ (2), నిమ్మ రసం, సాల్ట్‌, నల్ల మిరియాలు (2), 300 ఎం.ఎల్‌. వాటర్‌  లో క్యారెట్‌ ముక్కలు వేసి 300 ఎం. వాటర్‌ 150 ఎం.ఎల్‌ వచ్చు వరకు బాయిల్‌ చేయ్యాలి. ఫిల్టర్‌ చేసిన వాటర్‌ లో లైట్‌గా నిమ్మరసం, మిరియాలు కలిపి త్రాగాలి.     

బీట్‌ రూట్‌ స్వీట్‌ జ్యూస్‌ : సపోటా సైజ్‌ బీట్‌రూట్‌, బ్లాక్‌ గ్రేప్‌, బూడిద గుమ్మడికాయ ముక్క, బెల్లం ముక్క, ఇలాచి పైవి అన్ని మిక్సీలో వేసి త్రాగాలి.

బూడిదగుమ్మడికాయ జ్యూస్‌ : బూడిదగుమ్మడికాయ చెక్క, గింజలు తీసిన కండల కల చిన్న ముక్కలు, గ్రేప్‌ కొంచెం, జ్యూస్‌ చేసి బత్తాయి, నిమ్మ రసం, బెల్లం కలిపి త్రాగాలి.  

దోసకాయ జ్యూస్‌ : మీడియం సైజు దోసకాయ, టమాట, చిన్న కొబ్బరి ముక్క, కొత్తిమీర, జిలకర్ర, ఉప్పు అన్ని మిక్స్‌ చేసి కొద్దిగా వాటర్‌ వేసి త్రాగాలి. ష పొట్టని క్లీనింగ్‌ చేస్తుంది.

పూదీనా జ్యూస్‌ : పూదినా ఒక కట్ట ఆకులు, కొత్తిమీర ఆకులు, 1 1/2 గ్లాస్‌ వేడి వాటర్‌ లో ఈ ఆకులు వేసి బాగా మరిగిన తర్వాత దానిలో చిటికెడ్‌ ఉప్పు కొంచెం షుగర్‌ వడకట్టి నిమ్మకాయ పిండి త్రాగాలి. ఇన్‌జైజేషన్‌, పుడ్‌ అరగకపోవడం.

డేప్రూట్‌ జ్యూస్‌ : ఎండు కర్జూరాలు రెండు, కిస్మిస్‌ బ్లాక్‌ (6), జీడిపప్పు (4), బాధం పప్పు (రెండు), బెల్లం లేదా తేనె నానబెట్టాలి. మిక్స్‌ చేసి తినాలి.  ష సన్నగా వున్నవారికి

గోధుమ పాలు : గోధుమలు 50 గ్రా|| 24 గం|| నాన బెట్టాలి. నీళ్ళు వడకట్టి మళ్ళీ గోధుమలను గుడ్డలో కట్టి పెట్టాలి. మొలకలు వచ్చిన తరువాత మిక్సిలో వేసి అఫ్‌ అరటిపండు లేదా ఆపిల్‌ లేదా సపోటా వేసి మిక్స్‌ చేయ్యాలి. వాటిని వడకట్టి కొద్దిగా బెల్లం వేసుకొని త్రాగాలి.

జ    వీక్‌ పేషంట్‌, శరీరం ముడతలు, హిమోగ్లోబిన్‌ ఇంప్రూవ్‌.

జ    బ్లాక్‌ గ్రేప్‌ ను నానబెట్టి మార్నింగ్‌ తినటం నరాల బలహీనతనకు, వంకరలకు.

జ    రాగి పాత్రలో దాల్చిన చెక్క, తులసి ఆకుల నానబెట్టి మార్నింగ్‌ తాగాలి నీరు, ఆకులు తినాలి, చెక్క పారేయ్యాలి. చాలి మంచి ఆరోగ్యం కడుపులో.

హరిత రక్తం : ”హరిత రక్తం” అనబడే గోధుమ గడ్డికి వైద్యపరంఘా ఉపయోగాలెన్నో దీనిని చాలా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఆరోగ్యంఘా ఉన్న గోధుమ గింజల్ని యిసుక ముట్టిని నింపిన కుండలో నాటితే 5,6 రోజులలో మొలకలు వస్తాయి. వాటిని అలాగే తినవచ్చు లేదా వాటిని నూరి రసంలా చేసుకొని త్రాగవచ్చు.  

ఉషాపానం : రాగి చెంబులో నీళ్ళు యుంచి వాటిని ప్రొద్దునే త్రాగాలి. అప్పటి వరకు ఏమి తినరాదు.

మీరు తీసుకొనే ఆహారము : పెసర్ల నీళ్ళు, బియ్యం నీళ్ళు, బార్లీ నీళ్ళు, చనగల నీళ్ళు, దొడ్డు గోధుమ రవ్వ ఖిచిడీ, పాలు (ఆవుపావలు), బియ్యం, రొట్టె నువ్వుల నూనె, నెయ్యి, చనగలు, మురమురాలు, ఉప్పు, గోధుమహల్య (హలువా) మొదలగునవి.

ఫలాలు : ద్రాక్ష, నల్ల ద్రాక్ష, ఆపిల్‌, ఫైనిఫిల్‌, బిల్వపండు నిమ్మకాయ, ఆనిమ్మ, కొబ్బరి నీళ్ళు, ఖర్జూరం, జీడిపప్పు, పండిన మామిడి పండ్లు, అత్తిపండు ఆఖరోట్‌ మొదలగునవి.

కూరగాయలు : కందమూలాలు, గింజలు, తాజా మూలి, గింజలు లేని బెండ, కాకర, మెంతి, పాలకూర, బీరకాయలు, దోసకాయ, బీట్‌రూట్‌, కోహడా.

పెసర్ల నీళ్ళు : 50 గ్రాముల పెసర్లను వేసి అందులో 1500 మి.లీ. నీళ్ళును పోసి ఉడికించాలి. ఎప్పుడైతే పెసర్లు నీళ్ళతో కలిసిపోతాయో, అనగా ఒక కప్పు అయ్యేంతవరకు ఉడికింఇ అంధులో మసాలా వేసి తినాలి.

పెసర్లు : 50 గ్రాముల పెసర్లను వేసి అంఉలో 1500 మి.లీ. నీళ్ళును పోసి ఉడికించాలి. బాగా ఉడికిన తరువాత అందులో పసుపు, మిరియాలు, శొంఠి, అల్లం, జీలకర్ర, ధనియాలు మొదలు మసాల వేసి తినాలి.

బియ్యం గంజి : ఒక కిలో నీటిలో 50 గ్రాముల కడిగిన పాత బియ్యంపోసి ఉడికించాలి. ఒకట రెండు సార్లు ఉడికిన తరువాత, జల్లెడ పట్టి రోగి పరిస్థితిని బట్టి అందులో కొంచెం చక్కెర గాని ఉప్పుగాన్వి వేసి త్రాగించాలి.

బార్లీ నీరు : బియ్యం గంజి లాగానే 50 గ్రాముల బార్లీ ఒక కిలో నీటిలో పోసి ఉడికించి ఉడికిన తరువాత జల్లెడ పట్టి త్రాగించాలి.

బార్లీ గటక : 50 గ్రాముల బార్లీ పిండి 650 మి.లీ. నీళ్ళలో పోసి ఉడికించి అందులో పిండి నెమ్మదిగా పోసి ఉడికించి 10-15 నిముషాల వరకు ఉడకనిచ్చిన తరువాత, కొంచెం వేడి పాలను పోసి, చల్లబరిచిన తరువాత రోగికి తాగించాలి.

మహెరీ : ఒక పిడికెడు బియ్యాన్ని పెనంపై కొంచెం వేంచి, ఒక కిలో నీరు పోసి, అవసరమైన ఉప్పును చేర్చి, బియ్యాన్ని పోస, సగం నీరు పోయేవరకు ఉడికించాలి. తరువాత పుల్లటి మజ్జిగ పోయాలి. తరువాత అందులో నువ్వులు, జిలకర, ధనియాలు, లవంగాలు, మిరియాలు పోసి ఉడికించాలి.

జాపలు : బియ్యం, గోధుమలు, జొన్నలు వేరు వేరూ పెనంపై మామూలూ వేంచి, రువాత నీటిలో ఒక కిలో నీరు పోసి కావాలసినంత ఉప్పును వేసి చిన్నమంటపై ఉడికింఛాల. అందులో జీలకర్ర, మెంథులు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, ధనియాలు, మిరియాలు పోసి తిరగమూత పెట్టుకోవచ్చు.

ధనియాల పంచకం : ధనియాలు, జీలకర్ర, సోంపు, నల్లద్రాక్ష, పటిక బెల్లం ఈ అయిదు వస్తువులను ఒకే విధంఘా తీసుకొని పిండి చేసి, ఇందులోని 20 గ్రాముల మిశ్రమాన్ని రాత్రి 200 మి.లీ. నీళ్ళళో నానబెట్టి వడపోసి తాగాలి.

పాల తీపి : 200 మి.లీ. పాలలో 200 మి.లీ. నీళ్ళను పోసి మీకిచ్చిన చూర్ణాన్ని 1 నుండి 2 గ్రాముల వరకు కలిప, మొత్తం 200 మి.లీ. నీళ్ళు మరిఇపోయేవరకు వేడచేసి చల్లబరచిన మిశ్రమాన్ని తాగాలి. అవసరం అనుకుంటే పటిక బెల్లం వేసుకోవచ్చు.

నల్లద్రాక్ష : కషాయం 20 గ్రాముల నల్లద్రాక్షలో 300 మి.లీ. నీళ్ళను కలిపి కనీసం 8 గంటలైనా నానబెట్టి, తరువాత ఉడికించి, 200 మి.లీ. నీళ్ళు మిగిలే వరకు ద్రాక్షను ఉడికించి వడపోసి తాగించాలి.

చనగల నీళ్ళు : 50 గ్రాముల చనగలను 500 నీళ్ళలో పోసి 6-7 గంటల వరకు నానబెట్టి, ఇత్తడి పాత్రలో పోసి ఉడికించి, పైన కొంచెం సైందవ లవణం, 5-6 మిరియాల గింజలను వేసి, కొంచెం ఉడికిన తరువాత, వడపోసి నీటిని రోగికి తాగించాలి.

దలియా : 50 గ్రాముల మంఛ గోధుముల రవ్వను తీసుకొని, కడిగి పాత్రలో వేయించి శనగలు తినకూడదు. ఇందులో 1500 మి.లీ. నీటిని పోసి ఉడికింఛాల. రవ్వ బాగా ఉడికిన తరువాత దింపి మసాల వేయంఢి, తిరిగి దలియా మంచిఆ ఉడిఇన తరువాత తినాల. తియ్యని దలియా తయారుచేయడానికి అవసరమైన పటిక బెల్లం గాని వేసి తయారు చేయాలి. నెయ్యి వేయాలనుకుంటే నీటితో పాటు 20 గ్రాముల నెయ్యిని వేసి ఉడికించాలి.

శొంఠి కషాయం : 200 మి.లీ. నీళ్ళలో 2-5 గ్రాముల శొంఠి పొడి వేసి ఉడికించాలి. ఒక కప్పులో 10-15 మి.లీ. ఆముదం నూనె పోసి మాసిక ధర్మాన్ని 7 రోజులకు ముందుగానే ఉదయం పరగడుపున తాగాలి.

కూరగాయలు రసంతో షర్‌బత్‌ : పైన కనబరచిన పచ్చళ్ళను చేయునప్పుడు (తురిమినప్పుడు) వచ్చే కూరగాయలు రసాన్ని సేకరించి దానికి టెంకాయ నీటికి కలిపి, చకెన్రు రుచకి తగిన ప్రమాణంలో చేర్చ తక్షణం ఉపయోగించండి  (ఇటువంటి షర్‌బత్‌ను చాలా సేపు వుంచి ఉపయోంచరాదు).

కాషాయం : ధనియాలు, జీలకర్ర (ధనియాలతో సగభాగం), నిమ్మరసం, పుదినా, అల్లం, యాలుకుపొడి, బెల్లం. కొద్దిగా వెచ్చఆ వేయించిన ధనియాలు జీలకర్ర పొడిఆ దంఛి దానిని కావలసినం నీటిలో కలిపి ఉడకబెట్టాలి. తరువాత దానికి పుదీనా అ్లం యాలులు పొడి బెల్లం వేసి బాగుగా ఉడికింఛి జల్లెడ పట్టి  (సోదించి) తరువాత నిమ్మరసం కలపాలి. కాఫీ, టీ త్రాగడానికి బదులు దీనిని త్రాగితే ఆరోగ్యం.

పుష్ఠినిచ్చే పానీయం : రెండు గంటలకాలం నానబెట్టన వేరుశెనగ విత్తనాలు 20 గింజలు తగినంథ బెల్లం లేక తేనె ఏదైనా పండు (అరటి, సపోట, ద్రాక్ష, ఆపిల్‌, నారింజ లాంటివి) పచ్చి కొబ్బరి కొద్దిగా కలిపి మిక్చర్‌లో రుబ్బేది. ఆ రసం ప్రతి నత్యం ఉదయం ఒక కప్పు సేవిస్తే చాలు ఎంతో ఆరోగ్యం శక్తి నిస్తుంది.

Read Full Post »

హనుమాను చాలీసా – అంజయనేయ స్వామి గురు ప్రార్ధన

hanuman chalisa in telugu

hanuman chalisa in telugu

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |
బుద్దిహీనతను కలిగిన తనువులు బుద్బుదములని తెలుపు సత్యములు |
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

1.     జయహనుమంత జ్ఞానగుణవందిత జయపండిత త్రిలోకపూజిత |
2.    రామదూత అతులితబలధామ అంజనీపుత్ర పవనసుతనామ |
3.    ఉదయభానుని మధురఫలమని భావనలీలా అమృతమునుబ్రోలిన |
4.    కాంచనవర్ణ విరాజితవేష కుండలామండిత కుంచితకేశ |
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

5.    రామసుగ్రీవుల మైత్రినిగొలిపి రాజపదవి సుగ్రీవున నిలిపి |
6.    జానకీపతి ముద్రికదోడ్కొని జలధిలంకించి లంకజేరుకొని |
7.    సూక్ష్మరూపమున సీతను జూచి వికటరూపమున లంకనుగాల్చి |
8.    భీమరూపమున అసురులజంపిన రామకార్యమును సఫలముజేసిన |
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

9.    సీతజాడగని వచ్చిననినుగని శ్రీరఘువీరుడు కౌగిటనినుగొని |
10.    సహస్రరీతుల నినుగొనియాడగ కాగలకార్యము నీపైనిడగ |
11.    వానరసేనతో వారిధిదాటి లంకేశునితో తలపడిపోరి |
12.    హోరుహోరున పోరుసాగిన అసురసేనల వరుసనగోల్చిన |
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

13.    లక్ష్మణమూర్ఛతో రాముడడలగ సంజీవిదెచ్చిన ప్రాణప్రదాత |
14.    రామలక్ష్మణుల అస్థ్రదాటికి అసురవీరులు అస్తమించిరి |
15.    తిరుగులేని శ్రీరామబాణము జరిపించెను రావణసంహారము |  
16.    ఎదిరిలేని ఆ లంకాపురమున ఏలికగా విభీషణుజేసిన |
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |  

17.    సీతారాములు నగవులగనిరి ముల్లోకాల హారతులందిరి |
18.    అంతులేని ఆనందాశ్రువులె అయోధ్యాపురి పొంగిపొరలె |
19.    సీతారాముల సుందరమందిరం శ్రీకాంతుపదం నీహృదయం |
20.    రామచరిత కర్ణామృతగాన రామనామ రసామృతాపానా |  
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |  

21.    దుర్గమమగు ఏ కార్యమైన సుగమమేయగు నీకృపజాలిన |
22.    కలుగుసుఖములు నినుశరణన్న తొలగు భయములు నీ రక్షణయున్న |
23.    రామద్వారపు కాపరివైన నీ కట్టడిమీర బ్రహ్మదుల తరమా |
24.    భూతపిశాచశాఖినీ ఢాఖినీ భయపడి పాదు నీ నామజపమువిని |
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |  

25.    ధ్వజావిరాజా వజ్రశరీరా ఋజబలతేజా గదాధరా |
26.    ఈశ్వరాంశ సంభూతపవిత్ర కేసరీపుత్ర పావనగాత్ర |
27.    సనకాదులు బ్రహ్మాదిదేవతలు శారద నారద ఆదిశేషులు |
28.    యమకుబేర దిక్పాలురు కవులు పులకితులైరి నీకిర్తి గానముల |  
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |  

29.    సోదరభరత సమానాయని శ్రీరాముడు ఎన్నికగొన్న హనుమా |
30.    సాధులపాలిట ఇంద్రుడవన్నా అసురులపాలిట కాలుడవన్నా |
31.    అష్టసిద్ది నవనిధులకు దాతగ జానకీమాత దీవించెనుగ |
32.    రామ రసామృత పానము జేసిన మృత్యుంజయుడవై వెలసిన |
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |  

33.    నీనామభజన శ్రీరామ రంజన జన్మజన్మాంతర దుఃఖభంజన |
34.    ఎచ్చటుండినా రఘువరదాసు చివరకు రాముని చేరుట తెలుసు |
35.    ఇతరచింతనలు మనసున మోతలు స్ధిరముగ మారుతిసేవలు సుఖములు |
36.    ఎందెందున శ్రీరామ కీర్తన అందందున హనుమాను నర్తన |
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |  

37.    శ్రద్ధగా దీనిని ఆలకింపుమా శుభమగు ఫలములు కలుగుసుమా |
38.    భక్తి మీరగ గానము సేయగ ముక్తికలగు గౌరీశులు సాక్షిగ |
39.    తులసీదాస హనుమాను చాలీసా తెలుగున సుళువుగ నలుగురు పాడగ |
40.    పలికిన సీతా రాముని పలుకున దోషములున్న మన్నింపుమన్నా |
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |  

మంగళహరతి గొనుహనుమంతా సీతారామలక్ష్మణ సమేత |
నాఅంతరాత్మ నిలువుఅనంత| నీవే అంతా శ్రీ హనుమంతా |      
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః 

Read Full Post »

Older Posts »