Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Shanthi Mantras

శాంతి మంత్రములు
1. ఓం సర్వేభవంతు సుఖినః – సర్వే సంతు నీరామయాః
సర్వే భద్రాణి పశ్యస్తు – మా కశ్చి ద్దుఃఖ భాగ్భవేత్‌
2. ఓం పూర్ణ మదః పూర్ణ మిదం – పూర్ణాత్‌ పూర్ణ ముదచ్యతే
పూర్ణస్య పూర్ణ మాదాయ – పూర్ణమేవా వశిష్యతే
3. ఓం అసతోమా సద్గమయ – తమసోమా జ్యోతిర్గమయ
మృత్యోర్మా అమృతంగమయ – ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః
4. ఓం సహనావవతు, సహనౌ భునక్తు – సహవీర్యం కరవావహై,
తేజస్వినా వధీత మస్తు, మా విద్విషావహై – ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః
5. కాయేనవాచా మనసేంద్రియైర్వా – బుద్ద్యాత్మనావా ప్రకృతేః స్వభావత్‌
కరోమి యద్యత్‌ సకలం పరస్మై – నారాయణేతి సమర్పయామి.
6. ఓం సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు – సర్వేషాం శాంతిర్భవతు
సర్వేజనా సుఖినో భవంతు – సమస్త సన్మంగళానిసంతు
7. ఓం కార బిందు సంయుక్తం – నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః
కామదం మోక్షదం తస్మై – ఓంకారాయ నమోనమః

Read Full Post »

శ్రీ లక్ష్మీఅష్టోత్తర శతనామావళిః
ప్రతి నామమునకు ముందు ‘ఓం’ ను చివర నమః చేర్చవలయును.

ఓం ప్రకృత్యై నమః
వికృత్యై
విద్యాయై
సర్వభూతహిత ప్రదాయై
శ్రద్దాయై
విభూత్యై
సురభ్యై
పరమాత్మికాయై
వాచ్యై
పద్మాలయాయై
పద్మాయై
శుచ్యై
స్వాహాయై
స్వధాయై
సుధాయై
ధన్యాయై
హిరణ్మయై
లక్ష్మ్యై
నిత్యపుష్టాయై
విభావర్యై
అదిత్యై
దిత్యై
దీప్తాయై
వసుదాయై
వసుధారిణ్యై
కమలాయై
కాంతాయై
కామాక్ష్యై
క్రోధసంభవాయై
అనుగ్రహప్రదాయై
బుద్ద్యై
అనఘాయై
హరివల్లభాయై
అశోకాయై
అమృతాయై
దీప్తాయై
లోకశోకవినాశిన్యై
ధర్మనిలయాయై
కరుణాయై
లోకమాత్రే
పద్మప్రియాయై
పద్మహస్తాయై
పద్మాక్ష్యై
పద్మసుందర్యై
పద్మోద్భవాయై
పద్మముఖ్యై
పద్మనాభప్రీయాయై
రమాయై
పద్మమాలాధరాయై
దేవ్యై
పద్మిన్యై
పద్మగంధిన్యై
పుణ్యగంధిన్యై
సుప్రసన్నాయై
ప్రసాదాభిముఖ్యై
ప్రభాయై
చంద్రవదనాయై
చంద్రాయై
చంద్రసహోదర్యై
చతుర్భుజాయై
చంద్రరూపాయై
ఇందిరాయై
ఇందుశీతలాయై
ఆహ్లాదజనన్యై
పుష్ట్యై
శివాయై
శివకర్యై
సత్యై
విమలాయై
విశ్వజనన్యై
పుష్ట్యై
దారిద్య్రనాశిన్యై
ప్రీతిపుష్కరిణ్యై
శాంతాయై
శుక్లమాల్యాంబరాయై
శ్రియై
భాస్కర్యై
బిల్వనిలయామై
వరారోహాయై
యశస్విన్యై
వసుంధరాయై
ఉదారాంగాయై
హరిణ్యై
హేమమాలిన్యై
ధనధాన్యకర్యై
సిద్ద్యై
స్రైణసౌమ్యాయై
శుభప్రదాయై
నృపవేశ్మగతానందాయై
వరలక్ష్యై
వసుప్రదాయై
శుభాయై
హిరణ్యప్రాకారాయై
సముద్రతనయాయై
వరలక్ష్యై
వసుప్రదాయై
శుభాయై
హిరణ్యప్రాకారాయై
సముద్రతనయాయై
జయాయై
మంగళాదేవ్యై
విష్ణువక్షస్ధల స్ధితాయై
విష్ణుపత్న్యై
ప్రసన్నాక్ష్యై
నారాయణ సమాశ్రితాయై
దారిద్య్రధ్వంసిన్యై
దేవ్యై
సర్వోపద్రవవారిణ్యై
నవదుర్గాయై
మహాకాళ్యై
బ్రహ్మవిష్ణు శివాత్మికాయై
త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాయై
భువనేశ్వర్యై                            108.

ఈ యొక్క పోస్టు కాన్సెప్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ వ్రాయవలసినదిగా ప్రార్దన.

Read Full Post »

శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి వారి చరిత్ర

Ayyappa Swamy అత్రి మహర్షికి అనసూయాదేవికి మూడు మూర్తుల ప్రసాదమే శ్రీ దత్తాత్రేయ మహర్షి. అలాగే ముగ్గురు వాణీ-భవానీ-శ్రీలకక్ష్ములు అంశతో జన్మమందిన లీలావతీదేవి దత్తాత్రేయునికి పట్టపురాణి అయింది. లీలావతి తన భర్త చెప్పిన అవతారాంతమందు ఆయా అంశలలో లయమవదుమను మాట పాించలేదు. తనకు మానవసుఖభోగ భోగ్యాలలో తనివి తీరలేదని, అందువలన అలా కొంతకాలము యిలా పట్టపురాణిగానే ఉండాలనీ, తన భర్తను లీలావతీ దేవి కోరింది. అందుకు దత్త్రాత్రేయుడు కోపోద్రేకముతో ‘నీవు మహిషివై జన్మింతువుగాక” అని శాపమిచ్చాడు. దాంతో లీలావతి దత్తాత్రేయుని జూచి ”నీవు గూడా మహిషమువై నాతే క్రీడింతువు గాక” అని ప్రతిశాపమిచ్చింది.

శాపంతో లీలావతీదేవి మహిషి రూపాన పూర్వ స్మృతిలేక దుర్మార్ఘ వృత్తితో లోకాలన్నింనీ బాధించుచుండెను. మహేంద్రాది దేవతలు ఆ బాధలకు తాళలేక త్రిమూర్తులతో ఆలోచించి వారి ముగ్గురు అంశలతో ఒక అందమైన మహిషాన్ని సృజించి పంపారు. మహిషి ఎంతో అందచందాలొలికే మహిషాన్ని జూచి పొంగిపోయింది. మహిషము మాత్రం తానెందుకు వచ్చిందో ఆ కార్యం సఫలమయిన వెంటనే తనతేజో రూపాన్ని దాల్చి అహంశలతో లీనమయింది. మహిషి మహేంద్రాదులు మాయపన్నాగం తెలిసికొని ఎంతో బాధపడింది. తుదకు బ్రహ్మదేవుని గూర్చి ఘోరమైన తపస్సుగావింప వాణీపతి ప్రత్యక్షమై కోరమన నాకు చావులేని వరమిమ్మని మహిషి బ్రహ్మను కోరింది.

తనకు ఆ వరం ఇవ్వడం సాధ్యముగాదని బ్రహ్మచెప్పాడు. మహిషి బాగా, ఆలోచించి ”బ్రహ్మదేవా! పోనీ అయోనిజుడా, యిద్దరు దివ్య పురుషులకు ఉద్బవించినవాడూ, ద్వాథాబ్దాలు (12 సం.) ఒక మానవాదిని యింట పెరిగిన వానిచేత మారకం కలిగిన అటువిం వారిచేతనే చంపమని మహిషి కోరింది. బ్రహ్మ ఆ వరాన్నే ఆమెకు ప్రసాదించాడు.

ఇక బ్రహ్మదేవుని వరబలగర్వంతో యెంతో మితిమీరిన మహిషి పదునాలుగు లోకాలూ బాధించడం ప్రారంభించింది. యీ బాధలు భరించలేని మహేంద్రాది దేవతలూ, త్రిమూర్తులు బాగా ఆలోచించారు. గాని అంథకు చిక్కలేదు. క్షీరసముద్రమదన సమయాన శ్రీ మహావిష్ణువు జగన్మోహినిగా రూపాన్ని ధరించాడు. అప్పుడు పరమశివుడు చలించగ వారిరువుకూ భైరవుడు జన్మిచడం, వికృత రూపాభయంకరుడైన భైరవుడు
విఘ్నేశ్వరుని సందర్శనము వలన యెంతో సౌందర్యముగల బాలుడయ్యాడు. మహిషిని చంపి శాపనివృత్తికిగాను ధర్మశాస్తను పసికందుగా చేసి అతని గళసీమలో దివ్యమణిమాల నుంచి ఆ పసిబాలుని ”పందళరాజ్య” సమీపాన విడిచారు. పందళరాజ చంద్రుడు వేటకై వెళ్ళగా ఏడుస్తున్న ఆ శిశువును జూచాడు. తానుసంతాన హీనముతో చింతింపగా భగవానుడే యీ పసిపాపను నాకిచ్చాడని పందళరాజా ఆనంద సాగరములో మునిగి తేలాడు. అతనినిగొని తన నగరికి వచ్చాడు. ఆ బాలునకు దివ్యపురుషుడైన అగస్థ్యమహర్షి ”మణిమాలచే లభించినవాడు కాబ్టి” మణికంఠుడని, నామకరణం చేసేను.

పందళ రాజ్యానికి సమీపమున ఘోరారణ్యం కలదు. అచ్చట బందిపోటు దొంగ ఆ రాజ్య ప్రజలను ఘోరాతి ఘోరంగా బాధిస్తున్నాడు. రాజుతో మొరపెట్ట రాజు తన సేనను పంపనుండగా మణికంటుడు తానేవెళ్ళి వాడిని హతమార్చిరాగలనని రాజుతో జెప్పాడు. మణికంఠుడు తల్లిదండ్రులెంత చెప్పినా వినక ఒంటరిగా ఆ అరణ్యానికి పోయాడు. మణికంఠుని జూచిన ఆ బందిపోటు దొంగవచ్చి అతని పాదాలపైబడి శరణువేడగా మణికంఠుడు అతని ఆశీర్వదించి ”ఓయీ! యీ రోజునుండియు నీవు నాకత్యంతాప్తమిత్రుడవు, అందువలన నాభక్తులగు వీరి ఘోరారణ్యమార్గాన నాదర్శనానికి వచ్చిన వారికి అత్యంత సహకారంతో వారలను రక్షించు భద్రత చేపట్టుమని ఆ దొంగకు మణికంఠుడు వరమిచ్చాడు.

పందళరాజు మంత్రి మణికంటుని దివ్యప్రతిభా కీర్తులను జూచి ఓర్వలేక మహారాణి సహాయంతో విషప్రయోగం చేసి విఫలమయ్యాడు. మహారాజు మణికంటునికి సామాజ్య్ర ప్టాభిషేకమొనరింప నిర్ణయించాడు. మహామంత్రికి యే మాత్రమూ యిష్టములేదు. అందువలన ఎలాగో మణికంఠుని చంపాలి. అందుకు ఒక పథకం పన్నాడు. శ్రీరాణీగారి ప్రోత్సాహంతో ఆమెకు శిరోవేదన కలిగినట్లూ, దానిని మాన్పుటకు ఏ మందులూ పనిచేయవనీ, పెద్దపులి పాలతో తయారుగావింపబడిన మందుచేతనే తలనొప్పి తగ్గుతుందనీ మణికంఠునికి మహామంత్రి మహారాణీ గురుముఖంగా చెప్పించారు. త్రిలోక విజేతైన మణికంఠుడు పరమానందముతో ”యింతకన్నా మా తల్లికి తగిన సేవ యేముండునని” ఒప్పుకొన్నాడు.

మణికంఠుడు అరణ్యానికి వెళ్లాఢు. మహారాజుకు మణికంఠుడన్న పంచప్రాణాలకన్నా మిన్న అందువలన రాజు అతని పూజకు వలయ సామాగ్రి ఒకవైపునా, రెండవ వైపునా మధుర పదార్ధలతనికి తినుటకు ”యిరుముడి” క్టి అతని శిరముపై ఉంచాడు.

మణికంఠుడు అరణ్యంలో ప్రవేశించాడు. అతని కొరకు ఆ ఘోరాణ్యంలో ఎదురు తెన్నులు చూచుచున్న బ్రహ్మ మహేంద్రాది దేవతలందరూ శ్రీ మణికంఠుని కలసి అతని అవతార విషయమునూ, మహిషి వలన సర్వలోకాలకూ కలుగుచున్న ఘోరమైన బాధలను వివరించారు. అప్పుడు మణికంఠుడు ప్రసన్న భావముతో వారి కష్టాలు తీరుస్తానని మా యిచ్చాడు. దేవలోకం చేరి మహేంద్రుని చింతామణీ పీఠాన్ని ఆక్రమించి మహిషితో యుద్దం చేయగా దాని కంఠం నుంచి స్రవించిన ప్రతి రక్తబిందువూ ఒక మహిషిగా అవతరించుట చూచి దాని కుత్తుక నులిమి మణికంఠుడు మహిషిని చంపాడు, దాని కళేబరాన్ని విసరవేయగా, అది భూమిపై బడగా ఆ స్ధలం ”అళుదామేడు” గా పెరుగజొచ్చెను. మణికంఠుడు దానిపై ఒక పెద్ద బండను పడవేసి పెరుగకుండా చేసెను. ఆ మహిషి కన్నీి ధారయే ”అళుదానది” గా ప్రవహింప సాగింది.

మహిషి శాపము పోగా లీలావతిదేవిగా రూపాన్ని దాల్చింది. ఆమె తనను దేవేరిగా స్వీకరింపమని మణికంఠుని ప్రార్ధించింది. మణికంఠుడప్పుడు లీలావతి జూతి ”ఓ కాంతారత్నమా! ప్రస్తుతము నా అవతారము బ్రహ్మచర్య దీక్షాయుత ధర్మశాస్త అవతరాం, నా దర్శనానికి యీ కొండకు ఎప్పుడు కన్నె సాములు (నూతన భక్తులు) రారో ఆ దినం తప్పక నీవు కోరిన కోర్కె నెరవేర్చగలను. అంతేకాదు యీ కొండకు నీ దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు మహిషి చర్మమును అనగా దానికి బదులు యేదైనా ధరించాలి. నీవు కూడా నాతో సరిసమానంగా భక్తుల అర్చనలు అందుకోగలవు” అని మహిషికి వరమిచ్చాడు. శ్రీ రామావతరామున యిచ్చినమాట ప్రకారంగా శబరికి మహత్తర మోక్షాన్ని ప్రసాదించాడు మణికంఠుడు. పులిపై స్వారిచేయుచూ మణికంఠుడు వచ్చుచుండుట ప్రజలందరూ, భయం, ఆశ్చర్యంతో మహారాజు దగ్గరకేగి పరుగు పరుగున మణికంఠుని రాకను విన్నవించారు. మహారాణీ – మహామంత్రీ తాముగా తెలియక గావించిన తప్పులు మన్నింపమని మణికంఠుని వేడుకొన్నారు. మహారాజానందనవనంలో అయింది. యికనేను తపోదీక్ష వహించాలని రాజదంపతులను ప్రాధేయముతో కోరాడు.

కాని మహారాజు మాత్రం ఒప్పుకోలేదు. అప్పుడు మణికంఠుడు మహారాజును చూచి ”తనను దర్శించే భక్తులకు బ్రహ్మచర్య దీక్షతో సమున్నత నియమవ్రతాలను తెల్పి పూర్వం పరశురామునిచే నిర్మింపబడిన ఈ గిరిపై ఆలయము తనకు నిర్మింపమనీ ప్రతి సంవత్సర మకర సంక్రమణ సమయమున ”దివ్యజ్యోతి” రూపంలో దర్శనమీయగలననీ చెప్పి తపోభూమికి మణికంఠుడేగెను.
”స్వామియే శరణం అయ్యప్ప”

ఈ యొక్క పోస్టు కాన్సెప్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ వ్రాయవలసినదిగా ప్రార్దన.

అయ్యప్ప స్వామి భజనలు

Read Full Post »

Ayyappa Bakthi Mala Read in Telugu

Read Full Post »

About Karthika Masam in Telugu History 
ప్రతి సంవత్సరం 
కార్తీక శుద్ధ పాఢ్యమి నుండి కార్తీక బహుళ అమావాస్య వరకు 
కార్తీక మాసోత్సవములు మహావైభవము

శ్లో|| తులారాశిం గతే సూర్యే గంగా తైల్రోక్యపావనీ |
        సర్వత  దవ్ర రూపేణసంపూర్ణా సాభవేత్సదా ||
    తులా రాశిలో సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు జగత్‌ పావని యైన గంగ అన్నినదుల్లోనూ, బావుల్లోనూ, ఇతర జలప్రదేశములోనూ అది వసించి ఉంటుందని శృతి ప్రమాణము. కనుక ఈ తులా సంక్రమణకాలంలో (కార్తీక మాసంలో) స్నానం అత్యంత ఫల ప్రదమని భాగవతోత్తములు వివరించారు. ఈ సంక్రమణకాలంలో చేసే స్నాన, జప, ధ్యాన, అర్చనలు అన్నీ కూడా అక్షయములని పురాణం చెబుతున్నది.
    శివుడు మంగళప్రదుడు, కళ్యాణమూర్తి, ”అభిషేకప్రియోశివ” ”అలంకార ప్రియోవిష్ణు” ”బహుయోచనో బ్రహ్మ” అభిషేక ప్రియుడు పరమేశ్వరుడు, జగత్‌ కళ్యాణకర్త, సత్‌భక్తి, సత్‌ విశ్వాసము, సత్‌ వివేకముతో పూజిస్తే అడిగిన వరాలన్నీ ఇచ్చే భోళాశంకరుడు.
    ”మాఘేవ, మాధవే మాసే కార్తీకేవ శుభేదినే” కార్తీక మాసం హరుడితో బాటు హరికి కూడా అత్యంత ప్రియమైన మాసం – కార్తీకమాసం.

Read Full Post »

Narasimha Swamy Temple Sundilla Village 
Kamanpur Mandal Karimnagar District.

శాంతమూర్తిగా వెలసిన సుందిళ్ల యోగ నరసింహస్వామి!
నృసింహస్వామి అనేక ప్రాంతాల్లో ఉగ్రమూర్తి. కానీ, కరీంనగర్ జిల్లా సుందిళ్ల గ్రామంలో శాంతమూర్తి. మిగతా ప్రదేశాలలో కొండలు, గుట్టల్లో వెలిస్తే ఇక్కడ మాత్రం అందమైన కోవెలలో కొలువైనాడు.

పూర్వం హిరణ్యకశిపుని చంపి, ప్రహ్లాదుని రక్షించిన తర్వాత నృసింహస్వామి అవతార ధర్మం పూర్తవుతుంది. అదే ఉగ్రరూపంతో అనేక చోట్ల భక్తుల కోసం స్థిరపడడం మనకు తెలుసు. కానీ, సుందిళ్ల స్వామిది వేరే కథ. భయంకరమైన ఆ ఉగ్రరూపంతో ఉన్న నరసింహస్వామి ఇక్కడి పవిత్ర గోదావరి నదిలో తన గోళ్ళు, కాళ్ళు కడుక్కున్నాడట. గోదావరి నీరు ముఖంపై పడగానే, వాటిని ఆయన దోసిలితో తాకగానే శాంతమూర్తిగా మారాడంటారు భక్తులు.

పచ్చని ప్రకృతిగల ఈ నిశ్శబ్ద ప్రాంతాన్ని నృసింహస్వామి తన తపస్సుకు అనుకూలమైన స్థలంగా భావించాడు. శాంతమూర్తిగా మారిన తర్వాత ఇక్కడే యోగమువూదలో కూర్చున్నాడు. అప్పుడు స్వామి ఒళ్లంతా పుట్టలు పెట్టాయి. ఇంతటి మహిమాన్విత స్థితిలో నరసింహస్వామి వెలసిన చోటు మరెక్కడో లేదు. కరీంనగర్ జిల్లా కమాన్‌పూర్ మండలంలోని సుందిళ్ళ గ్రామంలో ఉంది.

స్థల పురాణం : సుందిళ్ల ఆలయ పౌరాణిక కథ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఒక బ్రాహ్మణుడు జనగామలో నివసిస్తూ చేరువలోనే ఉన్న సుందిళ్ళలోని తన పొలాలకు వచ్చేవాడు. అసలే అది అడవి ప్రాంతం. అందులో ఆ వృద్ధుడు తన పదేళ్ళ మనుమని వెంట బెట్టుకొని అక్కడికి అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్లేవాడు. ఒకనాడు మనమడెందుకో రాలేకపోయాడు. ఒక్క బ్రాహ్మణుడే పొలంలో తిరిగి అలసిపోయి దారితప్పుతాడు. అంతలోనే చీకటి పడుతుంది. దాంతో తన ఊరికి ఎటువైపు వెళ్ళాలో తెలియక ాహా భగవంతుడా! ఏమిటి చేయడం. దారి తెలియక తిరుగుతున్న నాకు నీవే దిక్కని్ణ భక్తితో భగవంతుని స్మరించుకున్నాడు.

తలచిందే తడువుగా ఒక బాలకుడు, తన మనుమని వయస్సువాడే పహ్లాదుడు) అతని దగ్గరకు వస్తాడు. ాాతాతా! దారి తప్పావా! సరైన త్రోవ నేను చూపిస్తాను రా!్ణ్ణ అని తీసుకొని పోతాడు. ాాఈ రాత్రి ఈ మంటపంలో పడుకో. ఇదిగో… స్వామి ప్రసాదం. కొబ్బరి, బెల్లమున్నది తిను్ణ్ణమని ఇచ్చి పడుకున్నాడు. ాాసరే్ణ్ణ అని బ్రాహ్మణుడు ప్రసాదం తినేసి, అలసిపోవడంతో భుజంపైన వేసుకొన్న పంచె పరచుకొని పడుకున్నాడు.

అaతీaంఱఎష్ట్రaంషaఎవ01అర్ధరాత్రి అతని కలలో విష్ణుమూర్తి నృసింహ రూపంలో దర్శనమిస్తాడు. ాానేను నీ పక్కనే ఉన్నాను. భయపడకు. పుట్ట తవ్వి చూడ్ణ్ణమన్నాడు. కళ్ళు తెరిచి చూసే సరికి తెలతెలవారుతున్నది. పక్కలోని బాలుడు లేడు. పుట్టదగ్గర చెవి పెట్టాడు. ఉచ్ఛాస నిశ్వాసల్లోంచి బీజాక్షరాలు వినిపించసాగాయి. అంతా అయోమయం. తాను నిరంతరం పూజించే నారాయణమూర్తి తనను ఉద్ధరించ వచ్చాడని గ్రహించాడు. గబగబ ఇంటికి వెళ్ళాడు.

స్నాన పానాదులు, నిత్యకృత్యాలు ముగించుకొని గునపం చేత పట్టుకొని, మనుమన్ని వెంట బెట్టుకొని సుందిళ్ళకు జనగామ నుండి వచ్చాడు. పుట్ట పూర్తిగా తవ్వేసరికి మూడు రోజులు పట్టింది. నిద్రాహారాలు మాని పుట్ట తవ్వుతుంటే ఇంట్లో వాళ్ళు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అతనిని చూసి ాపిచ్చిపట్టింద్ణన్నారు. నాల్గవ రోజు తెల్లవారక ముందే గునపం తీసుకొని మట్టిని తొలగించసాగాడు.
కుడివైపు గునపం దెబ్బ తగలగానే ాాఅబ్బా ఆపరా!్ణ్ణ అనే మూలుగు వినిపించిందిట. అంతే! తన అపరాధాన్ని తెలుసుకొని, తాను తాగటానికి తెచ్చి పెట్టుకున్న గోదావరి నీళ్ళతో దెబ్బ తగిలిన భాగాన కడిగాడు. చేతికి రక్తపు మరక, ఆ భాగమంతా ఎరుపు రంగు. సూర్యకిరణాల వెలుగులో పీఠం పెట్టుకొని, చేతులు యోగమువూదతో వున్న శిలా విగ్రహాన్ని చూసి ఆనందంతో ఆశ్చర్యపోయాడు.
ఛాతి ఒకవైపు నలుపు, మరో పార్శం ఎరుపు కలిగిన ఇసుకరాతి విగ్రహం. అయితే, స్వామి దక్షిణాభి ముఖంగా దర్శనమిచ్చాడు. దక్షిణ ద్వారం (దిక్కు) యమధర్మరాజుది. ఈ వైపున్న దేవాలయాల్లోకి ప్రవేశిస్తే యమబాధలుండవని పెద్దలు అంటారు.

కాకతీయులు కట్టిన ఆలయం : క్రీ.శ. 13వ శతాబ్దంలో కాకతీయరాజ వంశస్థులు ఈ దేవాలయం నిర్మించినట్లు సమీపంలోని ఓ శిలాశాసనం ద్వారా తెలుస్తున్నది. దేవాలయానికి ఈశాన్య భాగంలో 200 గజాల దూరాన పురాతన దేవాలయమున్నట్లు ఆలయ శిథిలాలు నేటికీ దర్శనమిస్తాయి. అయితే, నైరుతి దిశలోని కోనేరును కూడ్పించి, ఆ స్థలంలో స్వామివారి భక్తుల సౌకర్యార్థం పెద్ద హాలును దాతలు నిర్మించారు.
శాసన భాష లిపి మాదిరిగా ఉన్నా అక్షర క్రమం సరిగా అర్థం కాకుండా ఉంది. గతకొద్ది కాలం క్రితం భక్తుల కోరిక మేరకు శ్రీలక్ష్మీ అమ్మవారిని ప్రతిష్టించారు. ఈ గుడికి పడమరన 50 గజాల దూరాన కాకతీయుల కాలం నాటి శివాలయం, 100 గజాల దూరాన హన్మంతుని దేవాలయం ఉండటంతో నాడు శివకేశవ భేదం ఇక్కడ పాటించలేదన్నది స్పష్టమవుతోంది. అంతేగాక, సుందిళ్ళ- వేలాల ఎదుదురు ప్రాంతాలు. మధ్యలో గోదావరి, యోగ నృసింహస్వామి, ఆ ఒడ్డున వేలాల మల్లన్న. ప్రకృతి రమణీయమైన ఈ ప్రాంతం ధ్యానానికి, తపస్సుకు అనువైన ామోక్షభూమి్ణగానూ అనాదిగా ప్రసిద్ధమైనట్టు స్థానికులు చెప్తారు.

ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం ధనుర్మాసంలో భజన సప్తాహం జరుగుతుంది. కుందారం, సెట్టిపెల్లి, శివ్వారం చుట్టు పక్కల గ్రామాల నుండి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొంటారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతిరోజు నిత్యాన్నదానం జరుగుతుంది. అలాగే, ప్రతి ఏడూ ఫాల్గుణ మాసంలో స్వామివారి కల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. అంతేగాక, ప్రతినెలలో ఎవరో ఒకరు దూరవూపాంతాల నుండి వచ్చి ఏకాహం (24 గంటల భజన) చేసి అన్నదానం చేస్తారు.
ఇక్కడ ఒక రాత్రి నిద్ర చేస్తే ఈతి బాధలనేకం తొలిగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం. మానసికంగా బాధపడ్తున్న వారిని, బాలారిష్టాలున్న పిల్లలను తీసుకొని వచ్చి నిద్ర చేయిస్తే, వారికి బాధలు తీరి, సుఖ సంతోషాలతో గడుపుతారంటారు. ఈ మేరకు అలాంటి వారి గాథపూన్నో ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా ప్రజలు వినిపిస్తారు.
భక్తులు ఆలయంలో ఉండటానికి వసతి గదులున్నాయి. 24 గంటలు మంచి (తియ్యని) నీరు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆలయ సిబ్బంది, అర్చకులు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారు. స్వామిని ఈ ప్రాంతంలో గుర్తించిన బ్రాహ్మణుని ఐదవ తరం పూజారి జయంత్‌శర్మ (సుందిళ్ళ నర్సయ్యగారి 6వ కుమారుడు) ఇప్పుడు అర్చకుడిగా ఉన్నారు.

మొక్కులు తీర్చుకునే వారేకాక, స్వామి వారి సన్నిధిలో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు చేసుకోవడానికి కూడా అనువైన పెద్ద హాలు, ఆచార్యులు అందుబాటులో ఉంటారు. ఎండు కొబ్బరి కుడుకలో బెల్లం స్వామికి, ఓడి బియ్యం అమ్మకు పెట్టడం చాలా శ్రేష్టమని పండితులు చెప్తారు.

Read Full Post »

Ujjaini Mahankali Temple in Secunderabad
Sri Ujjaini Mahakali Temple is a temple in Hyderabad at Secunderabad area in Andhra Pradesh which is 191 years old. Devotees offer prayers to the goddess every day. In particular, Lakhs of devotees in Ashada Jathara pray on principal days, which fall on Sunday and Monday. It is also popular during the festival of Bonalu. Located at Mahankali street, Ramgopal Pet, near Paradise. Ujjaini Mahankali Temple is a highly revered shrine located in Secunderabad, Andhra Pradesh. Built in 1815 by Suriti Appayya, a resident of Secunderabad, the temple is dedicated to Goddess Kali. The original idol was a wooden statue later replaced with a marble statue and re-consecrated in 1964.

Read Full Post »

Older Posts »